Καλύπτεται ένα μέρος από τα ιατρικά κενά στο νοσοκομείο Τρικάλων μέσω της πρόσληψης προσωπικού με την προκήρυξη να αρχίζει να τρέχει από την ερχόμενη Δευτέρα. Ειδικότερα θα καλυφθούν πέντε θέσεις ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ. Ειδικότερα:
-Μια (1) θέση Επιμελητή Β’ Παιδιατρικής
-Μία (1) θέση Επιμελητή Β’ Ουρολογίας
-Μία (1) θέση Επιμελητή Β’ Ακτινοδιαγνωστικής
-Μία (1) θέση Επιμελητή Β’ Ιατρικής Βιοπαθολογίας
-Μία (1) θέση Επιμελητή Β’ Οφθαλμολογίας
Γ ια τις θέσεις γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι, ιατροί οι οποίοι έχουν Ελληνική Ιθαγένεια πλην όσων προέρχονται από Κράτη Μέλη της Ε.Ε., άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος, τίτλο αντίστοιχης με την θέση ιατρικής ειδικότητας και ηλικία που να μην υπερβαίνει το 50o έτος για τους Επιμελητές Β’.
Η αίτηση – δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά, υποβάλλεται στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου εις τριπλούν, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 20 ημερών από τις 30/5/2016 έως και τις 18/6/2016.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2431350635.