Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας ύστερα από την αντικατάσταση των δύο παραιτηθέντων μελών Κων/νου Παπαευθυμίου και Δημήτρη Σιαφαρίκα και κατένειμε με μυστική ψηφοφορία τα αξιώματα ως ακολούθως:
Πρόεδρος – Εκτελεστικό Μέλος: Αναστάσιος Λάππας
Α΄ Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Καλογερομήτρος
Β΄ Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Δημοβέλης
Γραμματέας: Αθανάσιος Αλιάγας
Ταμίας: Ευάγγελος Ταμπακιώτης
Αναπληρωτής Γραμματέας: Ιωάννης Τσιώνας
Αναπληρωτής Ταμίας: Σωτήριος Πλησιώτης
Εκτελεστικό Μέλος: Δημήτριος Γάτος
Μέλη: Σοφοκλής Λέντζας, Σπυρίδων Μπαλατσός και Βασίλειος Νάκης