Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μηνών), συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Περιοχή Τρικάλων που εδρεύει στα Τρίκαλα. Οι δύο θέσεις που θα καλυφθούν είναι:  2 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Ηλεκτροτεχνίτες Εναερίων και Υπογείων Δικτύων)
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ οδός Τζουμαγιάς και Θεοδοσοπούλου Τ.Κ. : 42132 Τρίκαλα, απευθύνοντάς την στον ΤΟΜΕΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ υπόψη κας Ντιντή Κων/νας (τηλ. επικοινωνίας: 24310-20633). Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 30/03/2016 έως 08/04/2016.