Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 9.07.2024 στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Τρικάλων η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας. 

Όπως τόνισε ο Πρόεδρος & Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ κ. Λάππας Αναστάσιος

«Η Τράπεζά μας κατόρθωσε να αυξήσει τα μεγέθη, τις εργασίες και εντυπωσιακά την κερδοφορία της. 

Το υπόλοιπο των καταθέσεων πελατών αυξήθηκε κατά 34 εκατομμύρια ευρώ, μια αύξηση της τάξης του 12% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. 

Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων προς τους πελάτες αυξήθηκαν κατά 10 εκατ. ευρώ και σε ποσοστό 3%. 

Τα ταμειακά διαθέσιμα αυξήθηκαν σημαντικά σε ποσοστό 97% με τα πρόσθετα ποσά διαθεσίμων να ανέρχονται στα 29 εκατ. ευρώ. 

Αποτέλεσμα αυτής της αύξησης είναι οι εποπτικοί δείκτες ρευστότητας να ανέλθουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. 

Αποτέλεσμα ήταν τα κέρδη προ προβλέψεων, να ξεπεράσουν τα 6 εκατομμύρια ευρώ αυξημένα κατά 5,7% από το 2022. 

Μετά τη μείωση των προβλέψεων χρήσης λόγω της συνεχούς βελτίωσης της κατάστασης του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων τα αποτελέσματα προ φόρων ανέρχονται στα 3,9 εκατομμύρια ευρώ αυξημένα κατά 60% και τα αποτελέσματα μετά από φόρους ανέρχονται στα 2,7 εκατομμύρια με αύξηση της τάξης του 41%. 

Ενδεικτικό των αυξήσεων είναι τα κέρδη ανά μερίδα που από τα 4,45 του 2022 διαμορφώθηκαν σε 6,2 για το 2023, αυξημένα κατά 38%. 

Με την κερδοφορία αυτή, η καθαρή θέση της Τράπεζας ξεπέρασε τα  22 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένη σε σχέση με την προηγούμενη χρήση κατά 16%. 

Η αύξηση προέρχεται κατά 2,6 εκατομμύρια από τα κέρδη της χρήσης μετά από φόρους και κατά 400 χιλιάδες από τις εισφορές στο κεφάλαιο των συνεταίρων. 

Η αύξηση αυτή των κεφαλαίων οδήγησε στην κάλυψη των απαιτούμενων από τις εποπτικές αρχές δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας για το 2023.

 

 

 

Κυρίες και κύριοι συνεταίροι, 

Η Τράπεζα μας κατόρθωσε χωρίς καμία στήριξη από το κράτος να παραμείνει ακόμη και στην κορύφωση της κρίσης ασφαλής, ευέλικτη, φιλική, δική μας. 

Καλώ λοιπόν όλους τους Θεσσαλούς να συνεργαστούν μαζί της, διασφαλίζοντας άμεση εξυπηρέτηση, φιλικότητα στη συνεργασία και υψηλές αποδόσεις. 

Καλώ τους καταθέτες να μεταφέρουν πέραν των προθεσμιακών καταθέσεων και τις καταθέσεις ταμιευτηρίου τους στην Τράπεζά μας, διασφαλίζοντας και πολύ υψηλότερες αποδόσεις και λειτουργικότητες όπως οι μεταφορές κεφαλαίων και το internetbanking. 

Καλώ τους πελάτες της Τράπεζας να διευρύνουν τις τραπεζικές εργασίες πέραν των χορηγήσεων ώστε να κερδίσουν από την άμεση εξυπηρέτηση, τη φιλική συνεργασία και τις μειωμένες προμήθειες. 

Καλώ για άλλη μια φορά τους πελάτες μας που έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους, να έρθουν σε επαφή με τις αρμόδιες υπηρεσίες μας για να βρούμε μια αμοιβαία επωφελή λύση. 

Κυρίως όμως καλώ τα μέλη μας να ενισχύσουν τα κεφάλαιά της, επενδύοντας σε μία Τράπεζα που έχει τη δυνατότητα να συμβάλει στην ανάπτυξη της Θεσσαλίας και να προσφέρει υψηλές αποδόσεις στο παρόν και στο μέλλον. 

Η Τράπεζα μας συνεχίζει με εντυπωσιακή κερδοφορία παρά τις επιπτώσεις μιας μοναδικής σε ένταση και διάρκεια οικονομικής κρίσης της χώρας, της πανδημίας και του πολέμου στην Ουκρανία, προσφέροντας μεγαλύτερες αποδόσεις από τις άλλες τράπεζες στους αποταμιευτές και τους επενδυτές και μικρότερες προμήθειες στους συνεργαζόμενους μαζί της. 

Η Τράπεζά μας συνεχίζει να τηρεί το αρχικό συμβόλαιο της ίδρυσής της. 

Να είναι από τη μια πλευρά η Τράπεζα όλων των Θεσσαλών, στηρίζοντας τους αποταμιευτές και ενισχύοντας τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και από την άλλη μια σύγχρονη, κερδοφόρα και απόλυτα βιώσιμη τοπική επιχείρηση.

   

Στη συνέχεια ο κ. Γάτος Δημήτριος/ Γενικός Διευθυντής & Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ παρουσίασε την Έκθεση Διαχείρισης του ΔΣ για τη χρήση του 2023 με αναλυτική παρουσίαση των παρακάτω ενοτήτων: 

 1. Εξελίξεις στην Ελληνική Οικονομία
 2. Εξελίξεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα
 3. Εξελίξεις στη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας
 4. Ανάλυση των σημαντικότερων Οικονομικών Μεγεθών (Καταθέσεις & Χορηγήσεις)
 5. Αποτελέσματα Χρήσης
 6. Συνεταιριστικό Κεφάλαιο – Συνεταιριστική Μερίδα
 7. Διαχείριση Κινδύνων
 8. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 2010 – 2024
 9. Ανθρώπινο Δυναμικό
 10. Σημαντικότερες δράσεις για τη χρήση 2023
 11. Στόχοι και δραστηριότητες 2024

 

Ολοκληρώνοντας την εισήγηση του προσδιόρισε το Στόχο της Διοίκησης παροχής δυνατότητας χρηματοοικονομικής συμβουλευτικής τραπεζικής, με ανάπτυξη τεχνολογιών, διατηρώντας την ισορροπία μεταξύ της ψηφιακής τραπεζικής και  της προσωπικής σχέσης με τον πελάτη – συνεταίρο.   

Για τα τρία πρώτα θέματα:

 1. Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου της διαχειριστικής περιόδου 1.01.2023 έως 31.12.2023.
 2. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας, της διαχειριστικής περιόδου 1.01.2023 έως 31.12.2023.
 3. Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας από κάθε ευθύνη σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις, στα πεπραγμένα και τη διαχείριση των υποθέσεων της Τράπεζας για τη χρήση 2023. 

διενεργήθηκε όπως το Καταστατικό προβλέπει μυστική ψηφοφορία. Το σώμα ενέκρινε την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ως κάτωθι: 

Ψήφισαν: 78 συνέταιροι με 321 δικαιώματα ψήφων

 

ΕΓΚΥΡΑ: 300 (δικαιώματα ψήφων)

ΑΚΥΡΑ: 2 (δικαιώματα ψήφων)

ΛΕΥΚΑ: 19 (δικαιώματα ψήφων)

 

Για το 1ο θέμα:  ΝΑΙ: 300 (δικαιώματα ψήφων)

ΟΧΙ:  0 (δικαιώματα ψήφων)

 

Για το 2ο θέμα:  ΝΑΙ: 300 (δικαιώματα ψήφων)

ΟΧΙ: 0 (δικαιώματα ψήφων)

 

Για το 3ο θέμα: ΝΑΙ: 294 (δικαιώματα ψήφων)

ΟΧΙ: 6 (δικαιώματα ψήφων) 

 

Το 4ο θέμα  προϋπολογισμός Εσόδων – Εξόδων χρήσης 2024 εγκρίθηκε ομόφωνα. 

Τα υπόλοιπα θέματα:

 • Έγκριση εγγραφής νέων μελών.
 • Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2024.
 • Τροποποιήσεις Καταστατικού. 

εγκρίθηκαν ομόφωνα.