Οι εκλογές της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας θα διεξαχθούν την 17η Οκτωβρίου 2021 και θα συμμετέχουν οι συνεταίροι από όλη τη Θεσσαλία. 

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί από 10:00πμ έως 19:00μμ.

Οι Συνεταίροι ψηφίζουν σε 5 εκλογικά τμήματα ως εξής:

Οι διαμένοντες στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας ψηφίζουν στο ξενοδοχείο VOLOS PALACE, επί των οδών Ξενοφώντος και Θρακών, Βόλος 

Οι διαμένοντες στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας ψηφίζουν στο ξενοδοχείο LARISSA IMPERIAL, Λεωφόρος Φαρσάλων αρ. 182, Λάρισα

Οι διαμένοντες στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας στο ΠΑΥΣΙΛΥΠΟ, οδός Μυρμιδόνων αρ.2, Καρδίτσα

Οι διαμένοντες στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων και δη στους Δήμους Τρικάλων, Φαρκαδόνας, Πύλης ψηφίζουν στο 10ο Δημοτικό Σχολείο, οδός Μακεδονίας τέρμα, Τρίκαλα

Οι διαμένοντες στο Δήμο Μετεώρων ψηφίζουν στη δημοτική αίθουσα ΝΙΤΣΑ ΛΙΑΠΗ, οδός Κονδύλη αρ. 10, Καλαμπάκα

Εάν για οποιονδήποτε λόγο οι συνεταίροι δεν μπορούν να ψηφίσουν στον τόπο διαμονής τους μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα σε οποιοδήποτε εκλογικό τμήμα. 

Η είσοδος στα εκλογικά κέντρα επιτρέπεται αποκλειστικά με μάσκα.

Σύμφωνα με τη νεα ΚΥΑ (Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 61910) που αφορά τα  Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο  σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από το Σάββατο, 9 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00, οι ψηφοφόροι μπορούν να προσέρχονται στις εκλογές με την επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης, ή αρνητικού διαγνωστικού τεστ νόσησης για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test), σύμφωνα με το άρθρο 10 της εν λόγω ΚΥΑ, το οποίο έχει ως εξής:

Άρθρο 10

Ισχύς - Ειδικές και καταργούμενες διατάξεις

1. Η παρούσα ισχύει από το Σάββατο, 9 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00.

2. Όπου στην παρούσα απαιτείται πιστοποιητικό εμβολιασμού, αυτό εκδίδεται μέσω της ιστοσελίδας https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoios-covid-19 ή, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπό, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.61909/7.10.2021 (Β’ 4641) κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει. Πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται: α) όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου και β) όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν βεβαίωση πλήρους κάλυψης - ανάρρωσης και εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου. Από την ιστοσελίδα του πρώτου εδαφίου δύναται να εκδοθεί και η βεβαίωση μερικού εμβολιασμού για κορωνοϊό COVID-19 σε όσους έχουν πραγματοποιήσει την πρώτη από τις δύο (2) δόσεις του εμβολίου των δυο (2) δόσεων και επιδεικνύουν αυτή με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου, όπου αυτό εφαρμόζεται.

3. Όπου προβλέπονται στην παρούσα, ο εργαστηριακός έλεγχος με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19 πρέπει να έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού Επιχρίσματος εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών και ο έλεγχος με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) πρέπει να έχει διενεργηθεί εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την πραγματοποίηση οποιουδήποτε γεγονότος για το οποίο χρειάζεται η επίδειξη βεβαίωσης. Η βεβαίωση αυτών: α) πρέπει να έχει εκδοθεί από εργαστήρια αναφοράς δημόσια ή ιδιωτικά και β) να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του προσώπου, όπως αυτό αναγράφεται στην ταυτότητα ή το διαβατήριο. Ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος νόσησης (self-test) από κορωνοϊό COVID-19 πραγματοποιείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε δραστηριότητας και βεβαιώνεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr.

Το πιστοποιητικό νόσησης εκδίδεται κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR ή κατόπιν ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test), εντός τριάντα (30) ημερών μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν. Ο πρώτος θετικός έλεγχος διενεργείται από α) δημόσια αρχήσύμφωνα με την οικεία νομοθεσία ή β) εργαστήρια αναφοράς δημόσια ή ιδιωτικά και περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του προσώπου, όπως αυτό αναγράφεται στην ταυτότητα ή στο διαβατήριο. Εφόσον πραγματοποιηθεί επαναληπτικός εργαστηριακός έλεγχος με τη μέθοδο PCR μετά από τις εκατόν ογδόντα (180) ημέρες συν μία(1) ημέρα και είναι θετικός, το πιστοποιητικό νόσησης ισχύει από την ημερομηνία του επαναληπτικού εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR και διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν. Τα ως άνω πιστοποιητικά/βεβαιώσεις επιδεικνύονται είτε εκτυπωμένα από την ψηφιακή πλατφόρμα www.gov.gr είτε σε ψηφιακή μορφή με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη των οποίων η εγγραφή έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση και συγκεκριμένα όσα μέλη είχαν εξοφλήσει τη μια μερίδα τους μέχρι την 14.07.2021 και δεν έχουν δάνεια ή τμήματα δανείων σε καθυστέρηση άνω των τριών μηνών ή δικαστική εμπλοκή με την Τράπεζα για καθυστερημένες οφειλές ή παρεχόμενες εγγυήσεις κατά τον χρόνο δημοσίευσης της παρούσας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του Καταστατικού.

Η προσκόμιση του δελτίου ταυτότητας είναι απαραίτητη.

Οι συνεταίροι έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στη ΓΣ αυτοπροσώπως. Εφόσον κάποιοι συνεταίροι έχουν δικαίωμα άσκησης άνω των είκοσι ψήφων για συνεταιριστικές μερίδες που κατέχουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 3 και 4, το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση δύναται να ασκείται και δι’ αντιπροσώπου, που πρέπει να είναι συνεταίρος. Τα νομικά πρόσωπα-μέλη του Συνεταιρισμού παρίστανται στη Γενική Συνέλευση δια του νομίμου εκπροσώπου τους, στον οποίο θα πρέπει να έχει χορηγηθεί σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση.

Προς διευκόλυνση των συνεταίρων, θα υπάρχουν διαθέσιμα έντυπα εξουσιοδότησης στον ιστότοπο (site) της Τράπεζας, για όποιον επιθυμεί να κάνει χρήση αυτών και στα καταστήματα.

https://www.bankofthessaly.gr/content/Εξουσιοδοτήσεις-Γενικής-Συνέλευσης-2021

Οι υποψηφιότητες για την εκλογή του νέου ΔΣ και της νέας Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων, στις εκλογές της 17ης Οκτωβρίου 2021, κατά αλφαβητική σειρά, είναι οι εξής:

Υποψήφια Εκτελεστικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Πλήρους Απασχόλησης (που όντως διευθύνουν τη δραστηριότητα του Συνεταιρισμού):

1. Γάτος Δημήτριος του Εμμανουήλ, Τραπεζικός – Οικονομολόγος 

2. Γουλάρας Γεώργιος του Ιωάννη, Συντ/χος Τραπεζικός – Οικονομολόγος 

3. Λάππας Αναστάσιος του Νικολάου, Επιχειρηματίας – Οικονομολόγος 

4. Μάλαμας Κωνσταντίνος του Σωτηρίου, Οικονομολόγος

5. Τσουτσουλόπουλος Ευτύχιος του Δημητρίου, Συντ/χος Τραπεζικός – Οικονομολόγος 

Εκ των οποίων εκλέγονται 2 μέλη με σταυρούς προτίμησης έως 2.

Υποψήφια Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Βαρδούλης Μιχαήλ του Ευθυμίου, Πολιτικός Μηχανικός

2. Βλιώρας Κωνσταντίνος του Χρήστου, Οικονομολόγος

3. Γουργιώτης Κωνσταντίνος του Ιωάννη, Επιχειρηματίας – Οικονομολόγος 

4. Δημοβέλης Γεώργιος του Ελευθερίου, Επιχειρηματίας – Οικονομολόγος 

5. Καϊκης Ζαχαρίας του Σπύρου, Επιχειρηματίας – Οικονομολόγος 

6. Λέντζας Σοφοκλής του Γεωργίου, Συντ/χος Τραπεζικός – Οικονομολόγος 

7. Μιχαήλ Δημήτριος του Σπύρου, Φαρμακοποιός 

8. Μπαλατσός Γεώργιος του Νικολάου, Συντ/χος Πρόεδρος Εφετών 

9. Παπαευθυμίου Γρηγόριος του Αριστοτέλη, Επιχειρηματίας – Οικονομολόγος  

10. Πλησιώτης Σωτήριος του Ιωάννη, Γεωπόνος 

11. Σιούρας Χαρίλαος του Δημητρίου, Επιχειρηματίας – Οικονομολόγος 

12. Τσόλας Δημήτριος του Γεωργίου, Οικονομολόγος 

Εκ των οποίων εκλέγονται 7 έως 9 μέλη με σταυρούς προτίμησης έως 4.

Υποψήφια Μέλη της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων:

1. Γιαγιάκος Βασίλειος του Βησσαρίωνα, Γεωπόνος – Πρόεδρος Επιμελητηρίου Τρικάλων

2. Γιαννακόπουλος Σωτήριος του Αθανασίου, Οικονομολόγος – Πρόεδρος Επιμελητηρίου Λάρισας

3. Μπασδάνης Αριστοτέλης του Αχιλλέα, Οικονομολόγος – Πρόεδρος Επιμελητηρίου Μαγνησίας

Εκ των οποίων εκλέγονται 3 μέλη με σταυρούς προτίμησης έως 2.