Η αναβάθμιση του ΕΣΥ περιλαμβάνει καθήκοντα που επιδιώκουν τη καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.  Στα καθήκοντα αυτά ανήκει και η εξοικονόμηση πόρων με την εξυγίανση του συστήματος προμηθειών στο δημόσιο σύστημα υγείας και τη σωστή διαχείρισή τους. Για τον σκοπό αυτό ψηφίστηκε ο Νόμος 4472/2017  « Ίδρυση της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας για την Κεντρικοποίηση Προμηθειών των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας Φορέων».
Η ΕΚΑΠΥ αναλαμβάνει τον στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό των προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών των Νοσοκομείων – των ΥΠΕ – των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας Φορέων , καθώς και τη παρακολούθηση και τον έλεγχο των αναλώσεών τους. Στις αρμοδιότητές της είναι :
-    Η δημιουργία Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Προμηθειών Υγείας, με Μητρώα α) προϊόντων, υπηρεσιών και προμηθευτών β) Κεντρικοποίησης προμηθειών γ) κόστους και αναλώσεων δ) τεχνικών προδιαγραφών
-    Ο προγραμματισμός των προμηθειών
-    Η κατάρτιση των όρων των διακηρύξεων των διαγωνισμών που αυτή υλοποιεί
-    Η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου
-    Η εγκαθίδρυση μηχανισμού Εσωτερικής Διακίνησης Αδρανών Αποθεμάτων
-    Η παρακολούθηση των πληρωμών των προμηθειών
Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της ΕΚΑΠΥ παραδίδονται σε αυτήν :
-    Ο κατάλογος ενιαίας κωδικοποίησης εργαστηριακών εξετάσεων της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας ( ΕΠΥ ) του Υπουργείου Υγείας και ο αντίστοιχος κατάλογος του ΕΟΠΥΥ.
-    Το Μητρώο Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων και Προμηθευτών, καθώς και το Μητρώο Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών της ΕΚΑΠΤΥ Α.Ε.
-    Όλα τα αρχεία ενιαίας κωδικοποίησης προϊόντων και υπηρεσιών υγείας που έχουν καταρτίσει οι ΥΠΕ, τα Νοσοκομεία και οι άλλοι εποπτευόμενοι Φορείς
-    Το Παρατηρητήριο Τιμών της ΕΠΥ
Για τις απαιτούμενες προμήθειες συντάσσεται Στρατηγική Κεντρικοποίησης Προμηθειών, η οποία κοινοποιείται προς έγκριση  στον Υπουργό Υγείας.
Προμήθειες ειδών και υπηρεσιών των οποίων η προϋπολογισθείσα δαπάνη δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσόν των 40.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, μπορούν να διενεργούνται από τους Φορείς, κατ¨εξαίρεση.
Το Υπουργείο Υγείας εκτιμά ότι μέσω των κεντρικών διαγωνισμών  μπορεί να επιτευχθεί όφελος περίπου στο 25% σε κάθε κεντρικοποιημένη προμήθεια. Θετικά θα είναι τα αποτελέσματα και για την υγεία του πληθυσμού, λόγω της βελτίωσης και έρευνας των προμηθειών πριν την κατακύρωση των διαγωνισμών.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ