Η Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε., προτίθεται να προσλάβει Τεχνολόγο Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχα-νικό ή συναφούς σχολής για εργασία κατά κύριο λόγο στις εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ.
Απαραίτητα προσόντα:
-Πτυχίο ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας ή Μηχανολογίας ή συναφούς σχολής
-Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
-Θα εκτιμηθεί θετικά προϋπηρεσία σε εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων ή/και σε βιομη-χανικές εγκαταστάσεις (ισχυρά-ασθενή ρεύματα, αυτοματισμοί, SCADA, κ.λπ.)
Για τη τήρηση του καταστατικού της Π.Α.ΔΥ.Θ., αλλά και των δεσμεύσεων προς τους δημό-τες της περιοχής του ΧΥΤΑ, θα προτιμηθεί δημότης των Τοπικών Κοινοτήτων του πρώην Δήμου Παληοκάστρου που έχει τα παραπάνω προσόντα και στη περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρξει τέτοιο ενδιαφέρον, δημότης του Δήμου Τρικκαίων.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδι-αφέροντος με συνημμένο φωτοαντίγραφο του πτυχίου και βιογραφικό σημείωμα, με τη δέ-σμευση τους ότι όταν τους ζητηθεί, να μπορούν να αποδείξουν τα αναφερόμενα σε αυτό.
Η αυτοπρόσωπη υποβολή θα πρέπει να γίνει στο Γραφείο Τρικάλων της Π.Α.ΔΥ.Θ., Περιφε-ρειακή Οδός Τρικάλων-Ιωαννίνων, Αλώνια Μπάρας, Τηλ. 24310 79280, έως και τη Παρα-σκευή  24 Φεβρουαρίου 2017.