Ο Ιατρικός Σύλλογος Τρικάλων ενδιαφέρεται να προσλάβει Πολιτικό Μηχανικό ΑΕΙ ως Τεχνικό Σύμβουλο για τις ανάγκες χορήγησης Αδειών Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιατρείων και άλλων υπηρεσιών Υγειονομικής φροντίδας με αμοιβή κατά πράξη και περίπτωση.

Η ανάθεση θα πραγματοποιηθεί μετά την έκδοση απόφασης του Δ.Σ.

Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν, τα κάτωθι:

Α) Υπεύθυνη δήλωσηότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, ΦΕΚ 147/Α/8-08-2016 όπως αυτός ισχύει και αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Β) Πιστοποιητικόπου εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίονα προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία προσκόμισής του είναι ενήμεροι ως προςτις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Κατόπιν τούτου καλεί τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν οικονομική προσφορά στην ηλεκτρονική διεύθυνση iatr70@otenet.gr ή
στα γραφείατου Συλλόγου (Βύρωνος 17) έως30/09/2019 και ώρες 9:00 έως 13:00.

Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για την ανάθεση της ανωτέρω σύμβασης, μέσω fax ή email.

Για διευκρινήσεις σχετικά, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 2431028805.