Μέχρι το Σάββατο 18 Ιουνίου έχουν προθεσμία οι ενδιαφερόμενοι για να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για την κάλυψη 5 θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ στο Νοσοκομείο Τρικάλων. Οι θέσεις είναι:
-Μια (1) θέση Επιμελητή Β’ Παιδιατρικής
-Μία (1) θέση Επιμελητή Β’ Ουρολογίας
-Μία (1) θέση Επιμελητή Β’ Ακτινοδιαγνωστικής
-Μία (1) θέση Επιμελητή Β’ Ιατρικής Βιοπαθολογίας
-Μία (1) θέση Επιμελητή Β’ Οφθαλμολογίας
- Γ ια τις παραπάνω θέσεις γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι, ιατροί οι οποίοι έχουν :
Ελληνική Ιθαγένεια πλην όσων προέρχονται από Κράτη Μέλη της Ε.Ε.
Άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος
Τίτλο αντίστοιχης με την θέση ιατρικής ειδικότητας
Ηλικία που να μην υπερβαίνει το 50o έτος για τους Επιμελητές Β’
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβάλλονται και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς στη διεύθυνση «Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων-Καρδίτσης 56, ΤΚ 42131, Τρίκαλα» με την επισήμανση  «Για την προκήρυξη θέσεων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ».
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2431350635.