Ο Δήμος Τρικκαίων γνωστοποιεί ότι ξεκίνησε η διαδικασία για την πλήρωση θέσεων των χώρων για πώληση εποχιακών προϊόντων. Αφορά σε προϊόντα, όπως καρπούζια, πεπόνια, αχλάδια κ.λπ. και το τίμημα των θέσεων είναι:
1.    Για τη θέση επί της οδού Κατσιμήδου έμπροσθεν δημοτικού γηπέδου (μετά τα ταμεία), 250,00 ευρώ.
2.    Για τη θέση παραπλεύρως του γηπέδου Μπάρας επί των οδών Μακεδονίας & Π. Καστρακίδου, 250,00 ευρώ.
3.    Για τη  θέση επί της οδού Μυροφύλλου έναντι 2ου ΚΑΠΗ , 250,00 ευρώ.
4.    Για τη  θέση επί της πλατείας Βουβής, 250,00 ευρώ.
5.    Για τη θέση παραπλεύρως του πάρκου Ματσόπουλου 400,00 ευρώ
Όπως αναφέρεται σχετικά, η διάρκεια κατάληψης των κοινόχρηστων χώρων ορίζεται για ένα τετράμηνο.  Η καταβολή των τελών να γίνεται εφάπαξ.
Δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4497/2018 και με το 2311/24133/27-2-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, έχουν οι κάτοχοι, άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου - παραγωγική.
Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στη διαδικασία πρέπει να καταθέσουν στο γραφείο τμήματος Εμπορίου του Δήμου από 11 -06-2017 μέχρι και 15 Ιουνίου 2018 αίτηση συμμετοχής με τα κάτωθι δικαιολογητικά σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις.
1.    Αντίγραφο άδειας: Υπαίθριου  πλανόδιου εμπορίου –παραγωγική.
2.    Δήλωση Ο.Σ.Δ.Ε. 2018 για τα παραγόμενα φρούτα εποχής.
3.    Δημοτική ενημερότητα.
4.    Ασφαλιστικός φορέας  ΟΓΑ.