Ο Δήμος Πύλης ανακοινώνει την πρόθεση του Δήμου Πύλης να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών του Δήμου στο πλαίσιο ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος URBACT III, στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Πύλης και βρίσκεται σε εξέλιξη, διάρκειας όσης και η διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, η οποία λήγει τον Ιούνιο του έτους 2018. Στο πλαίσιο των έργων αυτών θα απασχοληθούν ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Δασολόγων για χρονικό διάστημα όσης και η διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος.
Απαιτούμενα προσόντα
•     Πτυχίο ΑΕΙ τμήματος Δασολόγων της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής•
•     Άδεια άσκησης επαγγέλματος•
•     Αποδεδειγμένη γνώση της αγγλικής γλώσσας•
•     Αποδεδειγμένη γνώση Η/Y•
•     Να είναι ΄Ελληνας Πολίτης•
•     Να έχει ηλικία από 18 έως 65 ετών•
•     Να έχει την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα, που του επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας•
•     Να μην έχει κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία,κ.λ.π.)•
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΗΡΩΩΝ 1940 αρ.1 42032 ΠΥΛΗ (γραφείο πρωτοκόλλου τηλ:2434350128) Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 19/10/2016 έως και 25/10/2016.