Στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος, στο ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων»  (Ο.Κ.Π.Α.Δ) «Αγιος Βησσαρίων», που εδρεύει στην Φήκη προχωρά ο Δήμος Πύλης. Οι θέσεις που θα καλυφθούν είναι ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων (1) και ΔΕ Βοηθών Νηπιοβρεφοκόμων (1) και οι προσληφθέντες θα εργαστούν από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τις 31/8/2017.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ» (Ο.Κ.Π.Α.Δ) ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ», Τ.Κ 42100, Φήκη Ν.Τρικάλων, υπόψη κας Αφροδίτης Πληθάρα (τηλ. επικοινωνίας: 2431352341).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες από 19/10/2016 έως 31/10/2016 (επειδή η 28η Οκτωβρίου είναι αργία) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της.