Με στόχο την προώθηση υλοποίησης του έργου: «Υδροηλεκτρικό Έργο (ΥΗΕ) Μεσοχώρας, στον ποταμό Αχελώο, Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων», υπογράφθηκε συμφωνητικό ανάθεσης εκπόνησης μελέτης μεταξύ του δημάρχου Πύλης κ. Κ. Μαράβα και της εταιρείας ΟΜΙΚΡΟΝ ΑΕ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ.

Η μελέτη με τίτλο «ειδικό αναπτυξιακό σχέδιο ευρύτερης περιοχής Μεσοχώρας με αξιοποίηση ταμιευτήρα του υδροηλεκτρικού έργου (ΥΔΕ) Μεσοχώρας» θα χρηματοδοτηθεί από τη ΔΕΗ  Α.Ε., όπως προβλέπεται στον όρο 4.3.1.17 της Α.Π. οικ. 34701/04-08-2018 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΑΔΑ: ΨΩΧ74653Π8-23Λ), σύμφωνα με το ΑΡ./ΗΜ.:ΔΥΗΠ/105/09-01-2018 έγγραφο της ΔΕΗ Α.Ε.