Δέκα (10) άτομα, διαφόρων ειδικοτήτων, ως τακτικό (μόνιμο) προσωπικό αναζητά ο δήμος Καλαμπάκας για να ενισχύσει τις υπηρεσίες του. Η σχετική απόφαση πάρθηκε σε πρόσφατη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου και στάλθηκε στην Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.
Ελλείψεις προσωπικού διαπιστώνονται στην Τεχνική Υπηρεσία, στο έργο σύνταξης ή επίβλεψης μελετών δασών, στη νομική υποστήριξη υποθέσεων που αφορούν στον Δήμο και στις Υπηρεσίες του, αλλά και σε συγκεκριμένες ειδικότητες τεχνικού χαρακτήρα. Στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) οι ειδικότητες είναι Τοπογράφων Μηχανικών, Νομικής, Δασολόγων, Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων – Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών καθώς και Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας. Στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης(ΤΕ) οι ειδικότητες που καλύπτονται είναι Πληροφορικής, Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Τεχνολόγων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολόγων Μηχανικών.
Η εισηγητική έκθεση έχει ήδη κοινοποιηθεί στο υπουργείο Εσωτερικών
για να τύχει της σχετικής έγκρισης…
Τ.Π.