Σε εγκρίσεις τευχών δημοπράτησης, μελέτες και αποτελέσματα διαγωνισμών για έργα συνολικού προϋπολογισμού 10.423.365,06 ευρώ προχώρησε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Μεταξύ αυτών και της προκήρυξης για τη μελέτη αποκατάστασης της γέφυρας Διάβας, μέρος της οποίας κατέρρευσε στις πρόσφατες πλημμύρες.
Ειδικότερα εγκρίθηκε η προκήρυξη και τα λοιπά συμβατικά τεύχη για τη μελέτη:
1) Αποκατάστασης του υποσκαφέντος κατά την θεομηνία της 16-1-2016 βάθρου 
2) Επαναφοράς στην αρχική θέση των εκατέρων ανοιγμάτων των φορέων της ανωδομής και
3) Αποκατάστασης και προστασίας των θεμέλιων των λοιπών βάθρων στην γέφυρα Διάβας», προϋπολογισμού  36.900 ευρώ (με ΦΠΑ)
Επίσης από την Οικονομική Επιτροπή εγκρίθηκε το έργο  «Συντήρηση – λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων – Έτους 2015 - 2016» προϋπολογισμού 243.540  ευρώ (με ΦΠΑ) και η δαπάνη και διάθεση πίστωσης για το έργο «Καταπολέμηση Κουνουπιών  2016» της Π.Ε.  Τρικάλων, προϋπολογισμού  23.000 ευρώ (με ΦΠΑ).