Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας που εδρεύει στην Αθήνα, (για το Σπήλαιο Παιανίας Ν. Αττικής και το Κέντρο Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης Σπηλαίου Θεοπέτρας Ν. Τρικάλων).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας, Αρδηττού 34Β, 11636 Αθήνα, απευθύνοντάς την στη Γραμματεία (τηλ. επικοινωνίας: 210-9210473, 210-9232358).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

aftodioikisi.gr