Με γρήγορους ρυθμούς προχωρά η διαδικασία για την εγκατάσταση του εργολάβου που θα αναλάβει την αποκατάσταση της γέφυρας Διάβας. Στη τελευταία της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας ενέκρινε το πρακτικό της δημοπρασίας, που έγινε στις 31 Μαΐου, κατά την οποία την πιο συμφέρουσα προσφορά κατέθεσε η Εργοληπτική Επιχείρηση «ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΤΕΕ» με έκπτωση 58,18%.
Οι εργασίες που θα γίνουν είναι η προστασία των θεμελίων της γέφυρας, η συμπλήρωση των αναχωμάτων για τη διευθέτηση της κοίτης του ποταμού, η τοποθέτηση μεταλλικών στηθαίων ασφάλειας, η κατασκευή πεζοδρομίου και η αποκατάσταση του αγωγού αποχέτευσης. Ο φάκελος, μετά την έγκριση του πρακτικού, αποστέλλεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση προκειμένου να λάβει ανάλογη έγκριση. Στη συνέχεια θα προωθηθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο το οποίο με την σειρά του θα δώσει και την δική του έγκριση προκειμένου να εγκατασταθεί ο ανάδοχος και να ξεκινήσει τις εργασίες.