Η OTΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» (ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε),  ενημερώνει τους δυνητικούς δικαιούχους του προγράμματος CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020 για την 2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα και την παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων.

Συγκεκριμένα η τροποποίηση αφορά:

•    Παράταση της προθεσμίας υποβολής επενδυτικών προτάσεων έως τη Δευτέρα 30-09-2019  – ώρα λήξης: 15:00.

•    Προσθήκη διευκρίνησης για περιπτώσεις επενδύσεων μεταποίησης ή/και συσκευασίας/τυποποίησης γεωργικών προϊόντων, ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ.

•    Προσθήκη επιλέξιμων ΚΑΔ στο Παράρτημα 20 "Επιλέξιμοι ΚΑΔ ανά υποδράση"

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την 2η Τροποποίηση έχουν αναρτηθεί, στην ιστοσελίδα της εταιρείας: www.kenakap.gr.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην με αρ. πρωτ. 42/22-05-2019 1η Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων στο Π.Α.Α. 2014 – 2020, Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2, Πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα, όπως και ισχύει.