Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει την πρόσληψη ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού στις ΕΠΑΣ με σύμβαση ΙΔΟΧ μέχρι 9 μήνες και όχι πέραν από τη λήξη του διδακτικού έτους 2016-2107 για να αντιμετωπιστούν ανάγκες στα εκπαιδευτικά προγράμματα των Επαγγελματικών Σχολών.
Στην Ξυλογλυπτική Σχολή Καλαμπάκας θα γίνουν επτά (7) προσλήψεις:
ΔΕ Ξυλογλυπτικής 5
ΠΕ Καλλιτεχνικών 1
ΠΕ Δασολόγων 1
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης – προκήρυξης, αίτηση στην ΕΠΑΣ που τους ενδιαφερει, αντίτυπο της οποίας μπορούν να παραλαμβάνουν από την ανωτέρω ΕΠΑΣ ή από την ιστοσελίδα του ΕΛΓΟ AΗΜΗΤΡΑ(www.elgo.gr) .
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία των ΕΠΑ.Σ. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη ΕΔΩ