Σε μία «ανοιχτή πληγή» για τον Δήμο Καλαμπάκας έχει αναφερθεί πολλές φορές ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Χρήστος Παπαγεωργίου.
Πρόκειται για τις οφειλές που έχουν προκύψει από καταδικαστικές αποφάσεις παρελθόντων ετών και πραγματικά «τίναζαν στον αέρα» τον προϋπολογισμό.
Σε αυτό το πρόβλημα, κατά το οποίο οι Δήμοι δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν και ταυτόχρονα οι δικαιωμένοι από τις αποφάσεις των δικαστηρίων δεν μπορούσαν να εξοφληθούν, ήρθε να δώσει λύση το Υπουργείο Εσωτερικών.
Στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας εγκρίθηκε ομόφωνα η αποδοχή ποσού 107.081,61 €, αποκλειστικά και µόνο για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωµής και δικαστικές αποφάσεις που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως 22/2/2018 και αφορούν σε αξιώσεις από προµήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.
Για την εξόφληση των υποχρεώσεών τους από τις ανωτέρω δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωµής, οι επιχορηγούµενοι Δήµοι υποβάλλουν κάθε φορά στο Υπουργείο Εσωτερικών Εντολές Εξόφλησης, οι οποίες κατόπιν ελέγχου θα αποστέλλονται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, το οποίο θα προχωρά στην πληρωµή του καθαρού ποσού προς τους τελικούς δικαιούχους και στη µεταφορά του συνολικού ποσού των κρατήσεων και παρακρατήσεων προς τον επιχορηγούµενο Δήµο για την τάχιστη απόδοσή τους.

tameteora.gr