Τον προγραμματισμό προσλήψεων ενέκρινε στην τελευταία του συνεδρίαση το Δ.Σ. Καλαμπάκας.
Δείτε τις θέσεις αναλυτικά όπως ανακοινώθηκαν στη διαύγεια.
Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου:
Παιδικοί Σταθµοί
∆ύο (2) Βρεφονηπιοκόµοι ∆Ε για χρονικό διάστηµα απασχόλησης έντεκα (11)µηνών.
– ∆ύο (2) Μάγειρες ∆Ε για χρονικό διάστηµα απασχόλησης έντεκα (11) µηνών.
– ∆ύο (2) Γενικών Καθηκόντων ΥΕ για χρονικό διάστηµα απασχόλησης έντεκα (11)µηνών.
Οι προσλήψεις θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισµού έτους 2017 του σκέλους των εξόδων του ∆ήµου.
Επίσης εγκρίνεται ο προγραµµατισµός των προσλήψεων του έτους 2017, καθώς και τους σχετικούς πίνακες προγραµµατισµού έτους 2017 που αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας, για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού είκοσι τριών ( 23 ) ατόµων, για την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του δήµου µας, για τις εξής, κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητες, και την αντίστοιχη χρονική περίοδο:
– ∆έκα τρεις (13) εργάτες γενικών καθηκόντων ΥΕ για χρονικό διάστηµααπασχόλησης οκτώ (8) µηνών.
-Τέσσερις (4) Οδηγοί Οχηµάτων ∆Ε για χρονικό διάστηµα απασχόλησης οκτώ (8)µηνών.
– Τέσσερις (4) Χειριστές Μηχανηµάτων ∆Ε για χρονικό διάστηµα απασχόλησηςοκτώ (8) µηνών.
– ∆ύο (2) Ηλεκτρολόγοι ∆.Ε. για χρονικό διάστηµα απασχόλησης οκτώ (8) µηνών.
Και τέλος:
Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης εργασίας ιδιωτικούδικαίου ορισµένου χρόνου
α. Μουσική Σχολή.
Μουσική Σχολή
α.- Οκτώ (8) µουσικούς TΕ για χρονικό διάστηµα απασχόλησης οκτώ µηνών.
Ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού αυτού είναι ότι στην Μουσική σχολή του ∆ήµου µας υπηρετούν 8 υπάλληλοι Ι∆ΑΧ Μερικής απασχόλησης ειδικότητας ∆Ε Μουσικών, µη καλύπτοντας όµως το εύρος των διδακτικών αντικειµένων ενός Ωδείου.
β.- Σχολή Παραδοσιακών Χορών
– Τέσσερις (4) γυµναστές ΠΕ µε ειδικότητα Χοροδιδασκάλου για χρονικό διάστηµα απασχόλησης οχτώ µηνών. Ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού αυτού είναι ότι στην Σχολή Παραδοσιακών Χορών, δεν υπάρχει µόνιµο προσωπικό της συγκεκριµένης ειδικότητας και ο αριθµός των παιδιών που φοιτούν στην Σχολή είναι 230 και λειτουργούν παράλληλα τµήµατα ενηλίκων τόσο στην έδρα του ∆ήµου όσο και στις Τοπικές Κοινότητες.
γ.- Μουσεία
– Πέντε (5) διοικητικούς υπαλλήλους Π.Ε. για χρονικό διάστηµα απασχόλησης οκτώ µηνών. Ο λόγος για το οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού αυτού είναι ότι ο ∆ήµος θα λειτουργήσει το Τουριστικό Γραφείο Καλαµπάκας, το Μουσείο στην Τ.Κ. Καστρακίου και το Μουσείο Ψηφιακής Απεικόνισης Καλαµπάκας.
Οι προσλήψεις θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισµού έτους 2017 του σκέλους των εξόδων του ∆ήµου.
Κ.Α. 15-6041
Κ.Α. 15-6054.001
∆. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση προκειµένου να δροµολογηθούν οι διαδικασίες για την έγκριση των αιτούµενων προσλήψεων.

stagonnews.gr