Αύριο Τρίτη 12 Ιουλίου, στη 1.30 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας θα πραγματοποιηθεί η 23η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της  Αναπτυξιακής Τρικάλων-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ-ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:
1. Υποβολή και έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1-1-2015 έως 31-12- 2015 µετά των Εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απόφαση περί απαλλαγής ή όχι των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τα πεπραγµένα της εταιρικής χρήσης του 2015.
3. Έγκριση αµοιβών των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2016.
4. Απόφαση περί ορισµού τακτικών και αναπληρωµατικών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση του 2016 καθώς και της αµοιβής αυτών.
5. Περί πιστοποίησης της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου και της συνεπακόλουθης τροποποίησης του Άρθρου 7. «Μετοχικό Κεφάλαιο» και του Άρθρου 8. «Κάλυψη του Μετοχικού Κεφαλαίου» του Καταστατικού της εταιρείας.
6. Περί λήψης απόφασης εκ νέου Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας.
7. Περί τροποποίησης του Άρθρου 3. «Σκοποί - Έργο» του Καταστατικού της εταιρείας.
8. Περί επικύρωσης των κάτωθι αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου :
α) της υπ΄αριθµ. 268/05-08-2015 απόφασης (Θέµα 3o) του ∆ιοικητικού Συµβουλίου:
«Περί συµµετοχής της εταιρείας σε ∆ίκτυο του άρθρου 101 του Ν. 3852/2010, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, µε τη µορφή αστικής εταιρείας µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό την επωνυµία
«∆ΙΚΤΥΟ ∆ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ» µε διακριτικό τίτλο “∆ΙΚΤΥΟ ΓΕΥΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ”».
β) της υπ΄αριθµ. 272/21-04-2016 (Θέµα 12o) απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου:
«Περί συµµετοχής της Εταιρείας στην Αστική Μη Κερδοσκοπική εταιρεία µε τον τίτλο “ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ” και διακριτικό τίτλο “Terra Thessalia”».
9. ∆ιάφορα θέµατα & ανακοινώσεις.