Την πρόσληψη των τριών Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, χρονικής διάρκειας έως πέντε μηνών, προκειμένου να καλυφθούν οι εποχικές-παροδικές ανάγκες του Σπηλαίου και Μουσείου Πετραλώνων Χαλκιδικής, του Κέντρου Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης σπηλαίου Θεόπετρας Καλαμπάκας και του Σπηλαίου Παιανίας Αττικής, αρμοδιότητας της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας, για τη λειτουργία τους κατά τη χειμερινή περίοδο υπέγραψε  ο Προϊστάμενος της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας Ανδρέας Ι. Ντάρλας – Αρχαιολόγος.
Η διάρκεια απασχόλησης του προσωπικού, υπολογιζόμενη από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας και υπογραφής της σύμβασης, περατώνεται με την συμπλήρωση των πέντε (5) μηνών.
Από τους προσληφθέντες, όσοι αποχωρήσουν πριν από τη λήξη της συμβάσεώς τους αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται, είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα.
Το ως άνω προσωπικό θα απασχολείται αποκλειστικά στα καθήκοντα της ειδικότητας του για τα οποία προσλήφθηκε, το ωράριο εργασίας είναι οχτώ ώρες ημερησίως, πέντε ημέρες την εβδομάδα και η σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί οποτεδήποτε και για οποιαδήποτε αντικειμενική αιτία (περικοπή χρηματοδοτήσεων, διακοπή εργασιών, κτλ) καθώς και εφόσον ο προσλαμβανόμενος παραμελήσει την εκτέλεση των καθηκόντων που του ανατέθηκαν ή αποδειχθεί ανεπαρκής ή ακατάλληλος για την εκτέλεση αυτών.
1. ΧΑNΤΖΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 01/03/2018 Πετράλωνα Χαλκιδικής Αντικατέστησε την κ. Αρχάκη Άννα, η οποία δεν αποδέχθηκε τη θέση σύμφωνα με την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ ΕΠΣ/ ΤΔΟΤΥ/ 82154/ 56086/ 953/ 329/ 27-02-18 Υπ. δήλωση.
2. ΛΑΦΑΖΑΝΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ 01/03/2018 Θεόπετρα Καλαμπάκας. Αποδέχθηκε τη θέση σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξής.
3. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΤΑΝΗ 01/03/2018 Παιανίας Αττικής. Αποδέχθηκε τη θέση σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξής.
Οι αποδοχές του ως άνω προσωπικού θα βαρύνουν τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού που εγκρίθηκαν στην Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας για το έτος 2018 και καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/ Α/ 16-12-2015) και τις διατάξεις του άρθρου 71 του Ν.4369/2016 (ΦΕΚ 33/ Α/ 27-2-2016) τροποποίηση της παρ. Γ3 του άρθρου 20 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ176/ Α/ 16-12-2015).
Επιπλέον θα είναι δυνατή η απασχόλησή τους με αμοιβή κατά τις Κυριακές, αργίες και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και η εργασία πέραν του πενθημέρου, που εμπίπτουν στο χρονικό διάστημα της σύμβασης (σύμφωνα με το αριθμ.22 έχοντας υπόψη).
Η υπηρεσία θα αναζητήσει αυτεπάγγελτα Αντίγραφα Ποινικού Μητρώου των προσλαμβανομένων για δικαστική χρήση.
Μετά τη συμπλήρωση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος απασχόλησης, το προσωπικό απολύεται αυτοδίκαια από την Υπηρεσία χωρίς καμία αποζημίωση από την αιτία αυτή και χωρίς άλλη ειδοποίηση.

meteoravoice.gr