Στην πρόσληψη καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού προχωρά ο Δήμος Καλαμπάκας µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (διάρκειας 8 μηνών) µε αντίτιµο για την κάλυψη αναγκών της τρέχουσας χρονιάς 2016-2017. Συνολικά θα γίνουν 12 προσλήψεις. Αναλυτικά:
•    1 Έγχορδα µε δοξάρι (βιολί)
•    1 Ξύλινα Πνευστά(φλάουτο)
•    1 Χάλκινα πνευστά (τροµπέτα)
•    1 Παραδοσιακό κλαρίνο
•    1 Παραδοσιακό βιολί
•    1 Κρουστά
•    1 Ηλεκτρικό Μπάσο
•    1 Μουσικής Τεχνολογίας – Παραγωγής Ήχου
•    4 Γυµναστών ΠΕ – µε ειδικότητα Παραδοσιακών χορών
Οι υποψήφιοι, όπου προβλέπεται, πρέπει να είναι διπλωµατούχοι ή πτυχιούχοι στην αντίστοιχη ειδικότητα. Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
•    Αίτηση που χορηγείται από τον ∆ήµο Καλαµπάκας (Γραφείο Πρωτοκόλλου).
•    Φωτοαντίγραφο διπλώµατος ή πτυχίου σπουδών τους (σε περίπτωση πτυχίου της αλλοδαπής απαιτείται αναγνώριση από ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
•    Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας δύο όψεων.
•    Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/86, όπου δηλώνεται: α)Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (µόνο για άνδρες) ή η νόµιµη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής.
Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη και ακρόαση, εφόσον η επιτροπή κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο. Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία) και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Καλαµπάκας, Ευθ. Βλαχάβα 1, Καλαµπάκα ΤΚ 42200 , γραφείου πρωτοκόλλου (τηλ. επικοινωνίας: 2432350216). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
H προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα τηςτελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.