Στο πρόγραμμα μαθητείας μεταλυκειακού έτους για τους αποφοίτους  ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ. – Ι.Ε.Κ. θα συμμετέχει και την επόμενη χρονιά ο Δήμος Φαρκαδόνας. Πρόκειται για το μεταλυκειακό έτος για αποφοίτους των προαναφερόμενων σχολών που θα απασχοληθούν στο Δήμο Φαρκαδόνας κατά το σχολικό έτος 2017-18. Το πρόγραμμα ξεκίνησε να υλοποιείται στο Δήμο Φαρκαδόνας από την περασμένη χρονιά, απασχολώντας αποφοίτους του Επαγγελματικού Λυκείου.
Το θέμα συζητήθηκε στο δημοτικό συμβούλιο Φαρκαδόνας, όπου και έλαβε την έγκριση του Σώματος. Στο Δήμο Φαρκαδόνας πρόκειται να απασχοληθούν συνολικά 12 απόφοιτοι των ειδικοτήτων, Οικονομίας και Διοίκησης και Φυτικής Παραγωγής.
Οι μαθητευόμενοι λαμβάνουν ημερήσια αποζημίωση, που ορίζεται στο 75% επί του νομίμου νομοθετημένου κατώτατου ορίου του ημερομίσθιου ανειδίκευτου εργάτη σε όλη τη διάρκεια του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας». Από αυτό το ποσό η χρηματική επιβάρυνση του εργοδότη μετά την αφαίρεση της επιδότησης ανέρχεται στο ποσό των 9,35 ευρώ ανά ημέρα μαθητείας.
Για τις ημέρες της κανονικής άδειας, η επιχείρηση θα καταβάλλει ολόκληρο το ημερομίσθιο, ενώ στις περιπτώσεις απουσίας λόγω ασθένειας θα εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 657 και 658 του Αστικού Κώδικα.
Από την πρώτη ημέρα της μαθητείας οι μαθητευόμενοι ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ και τους παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη, σύμφωνα με την παρ. γ’ του άρθρου 2 του Α.Ν. 1846/1951, την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 2335/1995 και την παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν. 4186/2013 όπως ισχύει. Οι εισφορές θα υπολογίζονται στο ήμισυ των πραγματικών αποδοχών.
Η δαπάνη για την αποζημίωση των παραπάνω μαθητευόμενων εκτιμάται στο ποσό των 20.196 ευρώ περίπου και θα βαρύνει τον Κωδικό: Κ.Α. 10-6041.002 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού των ετών 2017 και 2018.

krinitrikalon.gr