Στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (διάρκειας 8 μηνών), συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του προχωρά ο Δήμος Φαρκαδόνας. Ειδικότερα θα καλυφθούν οι παρακάτω θέσεις:
-ΥΕ Εργατών γενικών καθηκόντων (4)
-ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων (Γ’ Κατηγορίας-χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 2
-ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου (εκσκαφέα-φορτωτή) 2
-ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου (γκρέιντερ) 1
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση: Δήμος Φαρκαδόνας, Γ. Γεννηματά 1, Τ.Κ. 42031, Φαρκαδόνα Ν. Τρικάλων, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικού /Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κ. Μιλτιάδη Τασιούλα (τηλ.επικοινωνίας: 2433350038).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα ημέρες από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.