Η άσκηση των αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης που περιλαμβάνει τα θέματα της ΚΑΠ, τα Αναπτυξιακά Προγράμματα, τις Έγγειες Βελτιώσεις, το Περιβάλλον και τα ζητήματα ασφάλισης της αγροτικής παραγωγής, ανατέθηκε στον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κωνσταντίνο Σκρέκα, σύμφωνα με το ΦΕΚ που εκδόθηκε την Τρίτη 6 Αυγούστου.

Αντίστοιχα, στην υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή ανατίθενται τα θέματα κτηνοτροφίας, τροφίμων και αλιείας.

Σημειώνεται εδώ πως από την απόφαση που υπογράφει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκης Βορίδης δεν φαίνεται να αποσαφηνίζεται καθαρά, το ποιος αναλαμβάνει τα θέματα της φυτικής παραγωγής που άπτονται της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας του υπουργείου.

Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κωνσταντίνο Σκρέκα

Άρθρο 1

Στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κωνσταντίνο Σκρέκα του Θεοδώρου, αναθέτουμε την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης, περιλαμβανομένου του συνόλου των οργανικών μονάδων που εντάσσονται σε αυτή

Άρθρο 2

Στις κατά το άρθρο 1 αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:
α) οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες,

β) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων,

γ) η έκδοση πράξεων κανονιστικού χαρακτήρα,

δ) η έκδοση πράξεων ατομικού χαρακτήρα,

ε) η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων από κοινού με άλλους Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς,

στ) η υποβολή ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους,

ζ) η εκπροσώπηση του Υπουργείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς.

Οι αρμοδιότητες των περιπτώσεων (β), (γ), (ε), (στ) και (ζ) του παρόντος ασκούνται από κοινού με τον Υπουργό.

Άρθρο 3

Από τις αρμοδιότητες που ανατίθενται στον Υφυπουργό εξαιρούνται και παραμένουν στον Υπουργό:

α) η νομοθετική πρωτοβουλία,

β) η αποδοχή γνωμοδοτήσεων και πρακτικών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,

γ) ο διορισμός των διοικήσεων και η οργανωτική διάρθρωση όλων των εποπτευομένων από το Υπουργείο Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου,

δ) ο διορισμός, η πρόσληψη, η απόσπαση, η μετάταξη, η τοποθέτηση και γενικότερα κάθε θέμα σχετικό με την υπηρεσιακή κατάσταση και τις υπηρεσιακές μεταβολές του κάθε φύσης και σχέσης εργασίας προσωπικού των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου αρμοδιότητας του Υπουργείου.

agronews.gr