Ολιγόμηνη παράταση για τις προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού ζητά η ΠΕΔ Θεσσαλίας με επιστολή της προς τον υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Παν.Κουρουμπλή. Όπως επισημαίνεται στην επιστολή «είναι γεγονός ότι, στο πλαίσιο της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας και της περιστολής των κρατικών δαπανών, είχε περιοριστεί παντελώς η δυνατότητα των ΟΤΑ Α' βαθμού ως προς την πραγματοποίηση πάσης φύσεως προσλήψεων, με αποτέλεσμα την υποστελέχωση και αδυναμία εύρυθμης λειτουργίας αρκετών υπηρεσιών που αποβαίνουν εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος και της εξυπηρέτησης των πολιτών. Την κατάσταση επιδείνωσε η μεγάλη αύξηση των συνταξιοδοτήσεων και των μετατάξεων.
Ειδικότερα, παρατηρείται σημαντική έλλειψη σε εξειδικευμένο προσωπικό, σε ευαίσθητους τομείς υπηρεσιών όπως πολεοδομίες, παιδικοί σταθμοί, τεχνικές, οικονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες, ακόμη και σε υπηρεσίες που παρέχουν διοικητική υποστήριξη.
Στο πλαίσιο αυτό, θεωρούμε ως θετική εξέλιξη την απόφασή σας, να δώσετε τη δυνατότητα στους υποστελεχωμένους ΟΤΑ Α’ βαθμού, να προγραμματίσουν με σειρά προτεραιότητας προσλήψεις σε εξειδικευμένο τακτικό προσωπικό κατηγοριών Π.Ε. και Τ.Ε. Η εγκύκλιός σας (εγκ. 4/οικ. 2395/26-01-2016) μπορεί να αποτελέσει λύτρωση για τη περαιτέρω λειτουργία των υποστελεχωμένων δομών της Αυτοδιοίκησης. Βρίσκει όμως σχεδόν το σύνολο των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης απροετοίμαστους, μιας και από την 1η Νοεμβρίου 2011, ημέρα έναρξης ισχύος του Ν. 4024/2011, οι κενές θέσεις που υπήρχαν στους Ο.Ε.Υ. των φορέων του Δημοσίου και κατ’ επέκταση στους ΟΤΑ Α’ βαθμού, στο μεγαλύτερο ποσοστό τους έχουν καταργηθεί.
Για το λόγο αυτό, θα θεωρούσαμε σκόπιμο, να δοθεί ολιγόμηνη παράταση, προκειμένου οι φορείς της Αυτοδιοίκησης να έχουν το χρόνο να  λάβουν τις σχετικές αποφάσεις από τα Δημοτικά ή Διοικητικά τους Συμβούλια περί τροποποίησης των Ο.Ε.Υ., με την πρόβλεψη κενών θέσεων των ειδικοτήτων στις οποίες θεωρούν ότι είναι ελλιπείς και να δημοσιευθούν αυτές σε αντίστοιχο ΦΕΚ. Στην κατεύθυνση αυτή θα θεωρούσαμε θετική την παρέμβασή σας στους Ελεγκτικούς μηχανισμούς νομιμότητας αυτών των αποφάσεων (Αποκεντρωμένη Διοίκηση) για την «κατά προτεραιότητα» εξέταση της νομιμότητας αυτών και την άμεση προώθησή τους σε ΦΕΚ ώστε να δημοσιευθούν και να ισχύσουν άμεσα οι νέοι Ο.Ε.Υ».