Γράφει ο Νικος Γκόγκος*
«Σε κάθε χώρα θα βρούμε αρκετά ιδιοτελή καθάρματα. Δεν θα τους ψάξουμε, θα σπεύσουν να μας βρουν μόνοι τους, θα τηλεφωνούν, θα στέλνουν δηλητηριώδη γράμματα».  Αυτά υποστήριζε ο  Alfred Ernst Rosenberg που ήταν ο θεωρητικός και σημαίνων ιδεολόγος του Ναζιστικού Κόμματος.  Προς επιβεβαίωσή του ο  κατοχικός πρωθυπουργός και καταδικασθείς ως δοσίλογος Αντιστράτηγος Τσολάκογλου, στα απομνημονεύματά του έγραψε: «…. Δια τούτο, ένιοι πατριώται, όλως αυτοβούλως κατέβαλαν αξιόλογον προσπάθεια, όπως προλάβουν την εξάρθρωσιν της Κρατικής μηχανής και όπως περιφρονούντες τα όσια και ιερά εξυπηρετήσουν τον λαόν, που επιδίδετο εις ειρηνικά έργα. Τοιούτοι ήσαν οι Δήμαρχος Αθηναίων Πλυτάς ,Νομάρχης Αττικοβοιωτίας Πεζόπουλος, Υφυπουργός Επισιτισμού Ζαφειρόπουλος, Στρατιωτικός Διοικητής Καβράκος και άπαντες οι Γενικοί Διευθυνταί ή Γενικοί Γραμματείς των Υπουργείων , οίτινες είτε εξυπηρέτουν το κοινόν, είτε ήλθον εις επαφήν με τας Γερμανικάς Αρχάς Κατοχής, εις άς προσεφέρθησαν να δέχονται απευθείας τας αιτήσεις τούτων δια να μη ενοχλείται ο πληθυσμός …». 

Ο «πατριώτης» στρατηγός Καβράκος ζήτησε αυτοβούλως και έλαβε τη θέση του Γενικού Διευθυντή Πανελλήνιας Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών. Παρακάτω θα δούμε πως βοήθησε τους ανθρώπους και κυρίως τους Τρικαλινούς. Ο Στρατηγός Μακρυγιάννης στα ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ έγραψε: «Ψάξετε τις ‘φημερίδες, τηράτε και τα πραχτικά των Βουλών, μ’ όλο οπού ‘ναι τέτοιες Βουλές οπού ‘περασπίζονται την κλεψιά και ‘διοτέλεια και πολεμούνε την δικαιοσύνη, και μ’ όλον αυτό θα ιδήτε αν αληθινά είναι αυτά οπού σημειώνω».  Διαβάζοντας την εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ βλέπουμε ότι ο στρατηγός Καβράκος με την ιδιότητα του Γενικού Διευθυντή της Πανελλήνιας Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών, επισκέφτηκε τα Τρίκαλα στις  31/7/1941. Ο σκοπός της επίσκεψης ήταν η ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τη συγκέντρωση του σίτου και την αρτοδότηση της πόλεως. Προς τούτο έγινε σύσκεψη στη νομαρχία με το νομάρχη και άλλους αρμοδίους. Αποφασίστηκε η λήψη δραστικών μέτρων εναντίον εκείνων που δεν θα συμμορφώνονταν με τις κυβερνητικές διαταγές και αποφάσεις. Όσοι δεν θα παραδώσουν το σίτο εντός της καθορισμένης προθεσμίας  θα ασκηθεί εναντίον τους δίωξη επί ποινή θανάτου και όσοι δεν θα δήλωναν τις κατεχόμενες ποσότητες σίτου και αλεύρου θα εκτοπίζονταν μαζί με την οικογένειά τους.

Στη σύσκεψη εξετάστηκε επίσης  ο αριθμός των δελτίων άρτου που χορηγήθηκαν από τη νομαρχία στην πόλη. Ο Καβράκος βρήκε υπερβολικό τον αριθμό των 16.000 περίπου δελτίων που χορηγήθηκαν για τα Τρίκαλα και τα 11.000 για την Καρδίτσα. Ζήτησε να περιοριστούν αυτά για τα Τρίκαλα πολύ κάτω των 1 0.000 και για την Καρδίτσα στις 3 με 4 χιλιάδες μερίδες. Η μερίδα άρτου καθορίστηκε στα 60 δράμια κατά μερίδα την ημέρα. Στο Βόλο ήταν 80 δράμια. Στην προσπάθεια των άλλων για περισσότερες μερίδες και περισσότερο άρτο, ο Καβράκος ήταν ανένδοτος. Και σα να μην έφταναν αυτά, στις 12 Αυγούστου 1941 η νομαρχία ανακοίνωσε ότι κατόπιν διαταγής του Υπουργείου, η ποσότητα του άρτου περιορίζεται στο μισό και ότι από την επομένη η διανομή θα γίνεται ημέρα παρ’ ημέρα. Στα αλλεπάλληλα τηλεγραφήματα που έστειλε η νομαρχία στο Υπουργείο, στα οποία τόνιζε την ανεπάρκεια της ποσότητας των 30 δραμιών την ημέρα, ενώ οι κάτοικοι των άλλων πόλεων έπαιρναν 60, το υπουργείο απάντησε ότι δεν επιτρέπει επεμβάσεις σε ζητήματα που ρυθμίζονται από αυτό.Η στρατηγική των Γερμανών ήταν η δια της πείνας εξαθλίωση και εξάντληση του φρονήματος των πολιτών των χωρών που κατακτούσαν.  
Και λίγα ακόμη για το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά του στρατηγού προς τους αξιωματικούς του. Στον ατομικό φάκελο του στρατηγού, στις διαδοχικές σημειώσεις για το Β’ εξάμηνο του 1928 ο Διοικητής Πεζικού της Ιης Μεραρχίας έγραψε ότι «περιπίπτει ενίοτε εις αυθαιρέτους ενεργείας». Για το έτος 1931 και το Α΄ εξάμηνο του 1932 έγραψε: «Καθ’ όλον το έτος Διοικητής του 5ου Συντάγματος Πεζικού με απόδοσιν επαρκή … στρατιωτικός χαρακτήρ ειλικρινής και υπέρ άγαν αυστηρός εις τους αξιωματικούς του, πειθαρχικότης καλή, διοικητική ικανότης επαρκής, στρατιωτική μόρφωση καλή,  επιτελική μόρφωση καλή …».  ον Ιούλιο του 1928 τιμωρήθηκε «διότι αντί να νουθετεί ως όφειλε, να πραϋνει την έξαψη του λοχαγού του Συντάγματός του κατευθυνομένου διά σειράς παραπόνων εξ εσφαλμένων αντιλήψεων στρεφομένας κατά του προσώπου του ως διοικητού συντάγματος, προέβη εις την λήψη εντελώς εξαιρετικών μέτρων κατ’ αυτού προκαλέσας ούτω αντιπειθαρχικάς ενεργείας του αξιωματικού, αίτινες ηδύνατο να αποφευχθούν». Για τη συμμετοχή του στον ΕλληνοΪταλικό πόλεμο ο διοικητής του στρατηγός Κωτούλας έγραψε: «Ως διοικητής της ΧΙΙης Μεραρχίας ελαχίστην υπερησίαν προσέφερε …. και μετατέθηκε στο εσωτερικό τη αιτήσει μου».
*Ο Νίκος Γκόγκος είναι Υποναύαρχος Π.Ν. εα.