Παρατηρήσεις στα στιγμιότυπα ἀπο μια ἐπίσκεψη στα Τρίκαλα τοῦ κ. Στέφανου Μάνου πρώην ὑπουργοῦ .
Ὁ κ. Σ.Μ.ἐπισκέφτηκε την πόλη μας καλεσμένος ἀπο την ΤΛΠ (Τρικαλινή Λέσχη Προβληματισμοῦ) την ὁποίαν πρώτη φορά ἀκούω, ἄν και θα ἔπρεπε να γνωρίζω την ὕπαρξίν της καθότι προάγει την ἔρευναν και μελέτην σε θέματα που ἀφοροῦν τους πυλῶνες τοῦ ἔθνους -κράτους. Δυστυχῶς ὅμως δεν την ἔχω ὑπ’ὄψιν μου ἄλλωστε το δίδυμον ἔθνος - κράτος πνέει τα λοίσθια διότι διολισθαίνει προς την καταστροφήν, ὅτι ἦταν να προσφέρει στην ἀνθρωπότητα προσέφερεν τα τελευταῖα διακόσια χρόνια και ἔδωσε ἀρκετούς πολέμους με ἀφορμές δῆθεν συνοριακές ἀμφισβητήσεις. Τώρα ἐπιβάλλεται ἡ λειτουργία μιᾶς κοινωνίας συνεχῶν μεταρρυθμίσεων με πλανητικήν εὑρύτητα πνεύματος οἰκονομικῆς και ἀνθρωπιστικῆς λειτουργίας.
Ὁ κ. Σ.Μ. σαν καλός τουρίστας γράφει ὅτι δεν εἶδε οὔτε ἕνα τρένο κατά την διάρκειαν τῆς διαδρομῆς Ἀθήνα-Τρίκαλα και πῶς να το δεῖ ἀφοῦ ἐπι 50 χρόνια που ἀσχολεῖται με τα πολιτικά και οἰκονομικά  δρώμενα τοῦ τόπου συνέβαλλεν με την πολιτικήν του στάσιν εἰς την ἐξόντωσιν τοῦ ἑλληνικοῦ σιδηροδρόμμου προς ταχεῖαν ἀνάπτυξιν τῶν αὐτοκινητοβιομηχανιῶν και πλήρωσιν τῶν νεκροταφείων με 200.000 νεκρούς και βαρυτάτην ἐπιβάρυνσιν τῶν ἀσφαλιστικῶν ταμείων και ἀνυπολόγιστον αὔξησιν τῶν  οἰκογενειακῶν φορτίων ἀνθρώπινου πόνου. Κατα την διάρκειαν τῆς διαδρομῆς ἀνα 500m ὑπάρχει και ἕνα εἰκόνισμα, πίσω ἀπο το εἰκόνισμα ἕνας νεκρός και ἐνίοτε ὁλόκληρη οἰκογένεια και πιο πίσω ἐσεῖς κ. Μάνο και ἡ πολιτική παρέα σας τοῦ ἀσημάντου κρατιδίου τοῦ γνωστοῦ λεκανοπεδίου ἡ ὁποία ἐλάμβανεν προμήθειες ἀπο τις αὐτοκινητοβιομηχανίες τῆς Ἰαπωνίας, Γερμανίας, Ἰταλίας. Ἀλλά και εἰς τον καθαρά οἰκονομικόν τομέα ἡ παρουσία σας ἦτο εἰλικρινής, εἶστε ὁ μόνος πολιτικός πού ἐδήλωσεν δημοσίως ὅτι στο χρηματιστήριο κερδίσατε 600 δισεκατομμύρια δραχμάς την ὧρα που χιλιάδες ἐπιχειρήσεις διελύοντο, ἄνθρωποι αὐτοκτονοῦσαν,  οἰκογένειες διελύοντο.
Ἐκφράζεσθε με καλά λόγια για τις ἑταιρείες τῶν διοδίων , τα Μετέωρα και δυο ἑταιρείες βιομηχανικῶν προϊόντων ἐπίσης για τον δήμαρχο και ἕναν πρώην δήμαρχο.
Κύριε Σ.Μ.πρώτη φορά ἔρχεστε στα Τρίκαλα και τη Δυτική Θεσσαλία; δεν ἐκπληττόμεθα, ἐσεῖς ἐπολιτεύεσθω εἰς το γνωστόν λεκανοπέδιον .
Αὐτή ἡ ΤΛΠ δεν σᾶς ἐνημέρωσε ὅτι στον κάμπο καλλιεργοῦνται γεωργικά προϊόντα καί ὑπάρχουν διαχρονικά προβλήματα ἤ σας ἐνημέρωσε και δεν τα καταλάβατε , το και πιθανότερον ,διότι ἡ ἀσχολία σας ἦτο ἡ πολιτική τοῦ κέντρου , τοῦ χρηματιστηρίου , τῆς διατραπεζικῆς ροῆς τοῦ χρήματος και οὐχί οἱ λάσπες τῆς θετταλικῆς πεδιάδος και οἱ ἄνθρωποι που ζοῦν ἐκεῖ . Δεν σᾶς ἐνημέρωσαν δια την ἀνεργίαν που πλήττει την Θεσσαλίαν ;και τέλος γιατί τα προβλήματα δεν  ἔχουν τελειωμό ὅταν το θέμα εἶναι "το αἵτημα τῆς ἀποκέντρωσης" ποίας ἀποκέντρωσης ἀπο την Ἀθήνα προς τα Τρίκαλα ἤ ἀπο τα Τρίκαλα προς την Ἀθήνα και την Κεντρική Εὐρώπη και ὅπου γῆς και πατρίς.

Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος . Τρίκαλα 18.9 .2019 μ.Χ.