Με Δημόσια Δαπάνη (Εθνική και Κοινοτική συμμετοχή) 15.000.000 ευρώ προκηρύχθηκε Δράση 11.2.2: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία. Τα 9.350.000 ευρώ αφορούν τους παραγωγούς στη Δυτική Ελλάδα και τα 5.650.000 ευρώ τους παραγωγούς στη Θεσσαλία.
Να αναφερθεί ότι η στήριξη χορηγείται σε ετήσια βάση και ανά εκτάριο βοσκοτόπου, προκειμένου οι δικαιούχοι να αποζημιωθούν για το διαφυγόν εισόδημα, τις πρόσθετες δαπάνες και το κόστος συναλλαγής που, κατά περίπτωση, συνεπάγεται η μετατροπή ή η διατήρηση των πρακτικών της βιολογικής γεωργίας.
Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων είναι η 17η Μαϊου 2019.