Η Δνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων ενημερώνει τους παραγωγούς που είναι ενταγμένοι στη Δράση 2.1  Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών ότι έχει γίνει ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας των καταστάσεων πληρωμής για το 4ο έτος πληρωμής της  πενταετίας. Σε περίπτωση διαφωνίας με το ποσό πληρωμής μπορούν κα καταθέσουν ένσταση εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της πρώτης ανάρτησης.
Οι καταστάσεις ανάρτησης αφορούν 84 παραγωγούς και το συνολικό ποσό είναι 375.881,69 ευρώ.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στα τηλ:
2431351606  Παπανικολάου Ε.   χειριστής προγράμματος.
2431351607   Κολοβός Κ. – Ρακοβίτης Ν.  χειριστές προγράμματος.