Ο Δήμος Τρικκαίων ανακοινώνει την πρόσληψη καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού στο Δημοτικό Ωδείο Τρικάλων δύο θέσεων ( 2 ) ΠΕ Μουσικών και επτά ( 7 ) θέσεων ΔΕ Μουσικών με σύμβαση μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών της τρέχουσας χρονιάς 2015-2016.
Αναλυτικά οι θέσεις:
-ΠΕ Καθηγητής ΠΕ-16 για τη διδασκαλία και Δ/νση των  μελών της Παιδικής –
Εφηβικής Χορωδίας , διδασκαλία αρμονίου1
-ΠΕ Καθηγητής ΠΕ-16 Διπλωματούχος Καθηγητής Τρομπονιού1
-ΔΕ Καθηγητής ΔΕ Καθηγητής βιολιού 1
-ΔΕ Καθηγητής ΔΕ Καθηγητής Φλάουτου1
-ΔΕ Καθηγητής ΔΕ Καθηγητής Μονωδίας1
-ΔΕ Καθηγητής ΔΕ Καθηγητής Τρομπέτας 1
-ΔΕ Καθηγητής ΔΕ Καθηγητής σαξοφώνου και ελλείψει αυτού καθηγητή ΔΕ –
Καθηγητή κλαρινέτου1
-ΔΕ Καθηγητής ΔΕ Καθηγητής  βιολιού 1
-ΔΕ Καθηγητής  σύγχρονων  κρουστών – ντράμς1
Οι επιλεγέντες θα εργαστούν από τη σύναψη της σύμβασης έως 30/6/2016
Προθεσμία – τόπος υποβολής αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση :
Δήμος Τρικκαίων, Ασκληπιού 18, Τ.Κ. 42100, Τρίκαλα, απευθύνοντάς την στην
Διεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Προσωπικού και Οργάνωσης , υπόψη κ. Χρήστου Βαβίτσα ( τηλ. Επικοινωνίας 24313-51182 )
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης σε τοπική καθημερινή εφημερίδα των Τρικάλων και ειδικότερα από 17 Νοεμβρίου 2015 έως και 26 Νοεμβρίου 2015, κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα-Παρασκευή) και ώρες από 8.00 π.μ. μέχρι 14.00 μ.μ.