Τη δημιουργία 394 συνολικά θέσεων εργασίας για κρατούμενους στις φυλακές Τρικάλων προβλέπει σχετικό προεδρικό διάταγμα.
Οι κρατούμενοι που θα τοποθετηθούν για εργασία στις θέσεις αυτές, δικαιούνται ευεργετικό υπολογισμό ημερών εργασίας μόνο, χωρίς άλλη αμοιβή κάθε είδους, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων του Π.δ/τος 107/2001 «Ευεργετικός υπολογισμός ημερών ποινής καταδίκων και υποδίκων για εργασία ή απασχόληση σε προγράμματα ή σπουδές» (Α΄ 97), όπως ισχύει.
Θέσεις εργασίας στις Φυλακές Τρικάλων
Α) ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
1. ΘΕΣΕΙΣ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ 2
2. ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 40
3. ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 4
4. ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ 8
5. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ (SUPERMARKET - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ) 16
6. ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΩΝ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥ 4
7. ΘΕΣΕΙΣ ΚΟΥΡΕΙΟΥ 2
8. ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ 10
9. ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 4
10. ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ - ΣΧΟΛΕΙΟΥ 5
11. ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΣΤΑΣΗΣ ΦΥΛΑΚΑ 2
12. ΘΕΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 3
13. ΘΕΣΕΙΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 3
14. ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 5
15. ΘΕΣΕΙΣ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΩΝ 3
16. ΘΕΣΕΙΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 5
17. ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ 4
18. ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΥΝΤΩΝ 2
19. ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 2
ΣΥΝΟΛΟ 124
Β) ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΑ
1. ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΟΥ 10
2. ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 140
3. ΘΕΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 30
4. ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΑΙΘΡΙΩΝ 20
5. ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ−ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 40
6. ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ 20
7. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ−ΚΑΝΤΙΝΑΣ 10
ΣΥΝΟΛΟ 270
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 394