Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος MECVET - Development and Test of a Modular ECVET System in Europe, που έχει εγκριθεί και χρηματοδοτείται από την Εθνική Μονάδα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Τουρκίας υπό το πρόγραμμα Leonardo Da Vinci (Σχέδια μεταφορά καινοτομίας – TOI), πραγματοποιήθηκε η τελική εταιρική συνάντηση καθώς και Διεθνές Συνέδριο για τη λήξη του Προγράμματος στις 5 και 6 Νοεμβρίου 2015 αντίστοιχα. Η εταιρική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Κυβέρνησης της Κωνσταντινούπολης, ενώ το Διεθνές Συνέδριο στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου του AYDIN. Το ΑΚΕΘ εκπροσώπησαν ο κος Κωστούλας Αχιλλέας και ο κος Στέφανος Σουφλιάς. Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Θεσσαλίας κος Γεώργιος Τσίγκας είχε προσκληθεί και συμμετείχε επίσης στις δραστηριότητες της εταιρικής συνάντησης και του συνεδρίου.
Στην διάρκεια του συνεδρίου παρουσιάστηκαν οι αρχές του ECVET (European Credit system for Vocational Education & Training) που αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό σύστημα για την αναγνώριση, συγκέντρωση και μεταφορά πιστωτικών μονάδων στο χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του έργου καθώς και δόθηκε η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να ανταλλάξουν εμπειρίες και απόψεις όσο αφορά στον σχεδιασμό και καθορισμό των μαθησιακών αποτελεσμάτων της επαγγελματικής κατάρτισης όσο και στην εφαρμογή της μεθόδου αξιολόγησης των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του σχεδίου MECVET.