Άλλες 641 προσλήψεις (οκτάμηνης διάρκειας) σε δήμους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα ενέκρινε το υπουργείο Εσωτερικών.

Στον κατάλογο περιλαμβάνονται και 26 προσλήψεις στους δήμους Καλαμπάκας και Πύλης. Ειδικότερα θα προσληφθούν 14 άτομα στη ΔΕΥΑ Καλαμπάκας και 12 στον δήμο Πύλης.

Από τις προσλήψεις στους δήμους προκαλείται δαπάνη ποσού 6.011.298 ευρώ περίπου σε βάρος των προϋπολογισμών των ΟΤΑ, η οποία θα αντιμετωπισθεί αποκλειστικά από ίδια έσοδα ανταποδοτικού χαρακτήρα που εισπράττουν οι δήμοι.

Οι προκηρύξεις θα εκδοθούν ανά δήμο με την εποπτεία του ΑΣΕΠ…

Τ.Π.