Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Καλαμπάκας, ανακοίνωσε η δημοτική αρχή.

Αναλυτικότερα η κατανομή των θέσεων ανά υπηρεσία και αριθμό ατόμων έχει ως εξής:

ΥΕ Εργάτες καθαριότητας (6)

ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων (7)

ΔΕ Οδηγοί Οχημάτων (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) (3)

ΔΕ Οδηγοί Οχημάτων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) (1)

ΔΕ Ηλεκτρολόγοι (εναερίτες ειδικότητας ΣΤ) (1)

ΔΕ Ηλεκτρολόγοι (ειδικότητας Α') (1)

ΔΕ Χειριστές μηχανημάτων (έργου -ομάδας Ε' τάξης Γ' -φορτωτής) (1)

ΔΕ Χειριστές μηχανημάτων (έργου -ομάδας Ζ' τάξης Γ' -ισοπεδωτής) (2 )

ΔΕ Χειριστές μηχανημάτων (έργου -ομάδας Β' τάξης Δ' -εκσκαφέας-φορτωτής) (1)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Καλαμπάκας, Ευθ. Βλαχάβα 1, Τ.Κ. 422 00 Καλαμπάκα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κας Σοφίας Παππά (τηλ. επικοινωνίας: 24323 50253).