Η Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε., συντονιστής εταίρος της «Αναπτυξιακής Σύμπραξης Τρικάλων για την Απασχόληση στον Τουρισμό», στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου «Τουριστική Ανάπτυξη και Απασχόληση: Συμπράξεις και Συνέργιες στην ΠΕ Τρικάλων» διοργανώνει την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2015 στις 18:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Τρικάλων,  στα Τρίκαλα: Φόρουμ Πληροφόρησης Εργοδοτών σε θέματα
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Το Φόρουμ έχει ως στόχο την μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών σε επιχειρήσεις της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας ώστε να προτρέψει την ανάπτυξη προγραμμάτων κοινωνικής υπευθυνότητας, ενσωματώνοντας του στόχους του Σχεδίου για εργασιακή ένταξη των ομάδων στόχου.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
18:00 – 18:15 Προσέλευση - Εγγραφές
18:15 – 18:30 Έναρξη - Χαιρετισμοί
18:30 – 18:50 Παρουσίαση – Πορεία Υλοποίησης της Πράξης «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ & ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ», Γλυκερία Θυμιάκου, Συντονιστής Έργου, Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ.
18:50 – 19:10 Εισαγωγή στην έννοια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και τομείς εφαρμογής προγραμμάτων ΕΚΕ, Αθανασούλα Παρασκευή, Στέλεχος Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ – Ομάδα Έργου ΤΟΠΣΑ.
19:10 – 19:30 Παρουσίαση δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της «Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας», Κάβουρα Τριανταφυλλιά, Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας.
19:30 – 19:50 Παρουσίαση του Προγράμματος "Όλοι κερδίζουν", συνεργασία ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ και Lexicon, Βάϊος Κουτής, Πρόεδρος ΜΚΟ Καλλιστώ
19:50 – 20:20 Ερωτήσεις – Συζήτηση
Ο Τουρισμός αντίδοτο στην κρίση και την ανεργία!
Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 7 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 8 περιφέρειες σύγκλισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού 2007−2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)