Το διαδίκτυο έχει γίνει ένα σημαντικό εργαλείο για τους ασθενείς  που επιθυμούν να ενημερωθούν σε θέματα υγείας και φαρμακευτικής  αγωγής. Ως εκ τούτου, η ηλεκτρονική επικοινωνία παρέχει πρόσθετες  δυνατότητες στους ιατρούς να ενημερώνουν το κοινό. Στα πλαίσια  αξιοποίησης αυτής της επικοινωνιακής δυνατότητας, από αρχές Οκτωβρίου  εφαρμόζεται στην Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική του νομού  Λάρισας η μέθοδος αποστολής πληροφοριακού σημειώματος νοσηλείας μέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα  να αποστέλλονται ηλεκτρονικά οι ακτινολογικές εικόνες του ιατρικού  φακέλου ή ακόμα και εικόνες ενδοσκόπησης. Τον πρώτο μήνα εφαρμογής  απεστάλησαν 61 ενημερωτικά σημειώματα σε ηλεκτρονική μορφή, στο σύνολο  των 78 ασθενών που εξήλθαν από την Κλινική. Η μέθοδος εφαρμόσθηκε με  ποσοστό επιτυχίας 80 τοις εκατό. Σε περιπτώσεις υπερηλίκων αναζητήθηκε  κάτοχος e-mail από το εγγύτερο οικογενειακό περιβάλλον.
Εμπόδια στη μη εφαρμογή της μεθόδου ηλεκτρονικής πληροφόρησης ήταν:
-Η μη κατοχή e-mail λόγω:
-ειδικής πληθυσμιακής ομάδας πχ αθίγγανοι, άστεγοι
-προχωρημένης ηλικίας του/της ασθενούς και μη ύπαρξη οικογενειακού  πε-ριβάλλοντος.
-Ενώ δεν υπήρχε η δυνατότητα αποστολής ενημερωτικού σημειώματος σε  ηλεκτρονική μορφή σε κρατούμενους φυλακών και σε ιδρύματα.
Το υψηλό ποσοστό εφαρμογής της μεθόδου δηλώνει την ευρεία αποδοχή  του νέου τρόπου πληροφόρησης από τους ασθενείς και το οικογενειακό  περιβάλλον τους. Ωστόσο, όπως αναμένεται από την εφαρμογή κάθε  πρωτοποριακού μέσου επικοινωνίας, δεν έλειψαν οι αστείες συνομιλίες  ιδίως με ηλικιωμένους μη εξοικειωμένους με την τεχνολογία: ‘’δεν έχω  μέλι γιατρέ μου’’, (δηλαδή e-mail), αλλά και οι ευχάριστες εκπλήξεις  με γνώση του κυβερνοχώρου και κατοχή e-mail από υπερήλικες.
Η παροχή στον ασθενή γνώσεων μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, έχει  οριστεί ως “επικοινωνία βασιζόμενη σε υπολογιστή μεταξύ των  νοσοκομειακών ιατρών και των ασθενών, στο πλαίσιο μιας συμβατικής  σχέσεως στην οποία ο πάροχος της υγειονομικής περίθαλψης έχει αναλάβει  ρητά μέτρα ευθύνης για τη φροντίδα του ασθενή”. Σύμφωνα με τον  Καθηγητή Πνευμονολογίας Κωνσταντίνο Ι. Γουργουλιάνη η επικοινωνία μέσω  e-mail κρίνεται απαραίτητη και εξαιρετικά επιβοηθητική. Είναι ένα  σημαντικό εργαλείο για την επικοινωνία ιατρού - ασθενούς τόσο στη  γενική ιατρική, όσο και σε εξειδικευμένους τομείς της ιατρικής  πρακτικής.
Δεδομένης της αυξημένης χρήσης του διαδικτύου από το κοινό και του  αυξημένου ενδιαφέροντός του για τη χρήση γενικότερα του ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου ως μέσο ανταλλαγής πληροφοριών, ο αριθμός των ιατρών που  επιλέγουν να εφαρμόσουν αυτή τη μέθοδο επικοινωνίας είναι ακόμη  μικρός, ακόμα και αν η ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι πολύ  διαδεδομένη για τον κλάδο (πάνω από το 85 τοις εκατό των ιατρών έχουν  πρόσβαση στο διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας). Παρόλο που τα ποσοστά  αναμένονταν υψηλά, η υιοθέτηση και η πρόοδος της μέσω e-mail  επικοινωνίας από τον ιατρικό κόσμο υπήρξαν αργές. Οι ιατροί έχουν  εκφράσει ενδοιασμούς σχετικά με την ηλεκτρονική επικοινωνία  ενδεχομένως λόγω της παραβίασης της προστασίας της ιδιωτικής ζωής, της  σπατάλης χρόνου τους, της μη καλή συνεργασίας με αυτή τη μέθοδο.
Στρατηγικές για τη βελτιστοποίηση της επικοινωνίας μέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απαιτούνται. Επιπλέον, κρίνεται αναγκαία η  περαιτέρω εκπαίδευση τόσο των ασθενών όσο και των ιατρών σχετικά με τα  πλεονεκτήματα της μέσω e-mail επικοινωνίας, και της εξάλειψης των  νομικών εμποδίων για την εφαρμογή της.