Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα προβλεπόμενα από το καταστατικό της ΕΠΟ , σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της Ε.Π.Σ. Τρικάλων και με την από 30-07-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών της Ε.Π.Σ .Τρικάλων για την 11η του μηνός Αυγούστου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 μμ στην αίθουσα του Επιμελητήριου Τρικάλων ( Βενιζέλου 1 ) με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.Επικύρωση & ανάγνωση Πληρεξουσίων αντιπροσώπων

2. Εκλογή δυο ( 2 ) γραμματέων της Γ. Σ

3.Διοικητικός Απολογισμός από 03 - 07 - 2014 έως 31 - 07- 2015

4. Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού από 03 - 07 - 2014 έως 31 - 07 - 2015

5. Οικονομικός Απολογισμός από 03 - 07 – 2014 έως 31 - 12 - 2014

6. Ανάγνωση Εκθέσεων Εξελεγκτικής Επιτροπής από 03-07-2014 έως 31-12-2014

7. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού από 03 - 07 - 2014 έως 31 - 12 - 2014

8. Έγκριση Ισολογισμού 03 - 07 - 2014 έως 31 - 12 - 2014

9. Έγκριση Προϋπολογισμού 2016

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επομένη ημέρα 12η Αυγούστου 2015 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο χωρίς νέα πρόσκληση.

Κάθε σωματείο θα πρέπει να προσκομίσει στη γραμματεία της Ένωσης τα πληρεξούσια έγγραφα των αντιπροσώπων μέχρι το Σάββατο 08/08/2015 και ώρα 12:00 μεσημβρινή,

προσκομίζονταν μαζί και δήλωση του Ν 1599/1986 του αντιπροσώπου για τα κωλύματα του άρθρου 5 του καταστατικού της Ε.Π.Σ. Τρικάλων & του καταστατικού της ΕΠΟ Παράρτημα Α.