Την πλήρωση τριών (3) κενών θέσεων διευθυντών σε δημοτικά σχολεία του νομού Τρικάλων προκηρύσσει η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων. Οι θέσεις αφορούν το 2ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων (12θέσιο), το 10ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων (12θέσιο) και το Δημοτικό Σχολείο Μεγάλων Καλυβίων (6θέσιο). Από την Π.Ε. καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μόνιμοι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο ΠΔ 323/1993,  που έχουν τα νόμιμα προσόντα όπως προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 4327/2015 και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία  επιλογής,  να υποβάλουν σχετική αίτηση και φάκελο υποψηφιότητας, στον οποίο εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα για την απόδειξη των τυπικών προσόντων τους δικαιολογητικά από 29 Αυγούστου 2016 μέχρι και 2 Σεπτεμβρίου 2016.
Επισημαίνεται ότι επιτρέπεται η προσκόμιση των συνοδευτικών δικαιολογητικών εντός προθεσμίας δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της προαναφερόμενης ημερομηνίας (ήτοι 04-09-2016).