Συνταξιούχοι, γιατροί, ποδοσφαιρικοί μάνατζερ, δημόσιοι υπάλληλοι, ελεύθεροι επαγγελματίες ακόμα και ανεπάγγελτοι, φιγουράρουν στην πρώτη γραμμή της φοροδιαφυγής «αποκρύπτοντας» εισοδήματα με κάθε πιθανό τρόπο.

Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, σε εντατικούς ελέγχους που πραγματοποίησε τον Ιούλιο, «ανακάλυψε» πρωτοφανή και προκλητικά κρούσματα φοροδιαφυγής, με μη έκδοση αποδείξεων, πλαστά και εικονικά τιμολόγια, απόκρυψη εισοδημάτων.

Χαρακτηριστικές είναι πέντε περιπτώσεις σε ελέγχους της Περιφερειακής Δ/νσης Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας:

1. Από έλεγχο σε πολιτικό μηχανικό διαπιστώθηκε, μέσω της επεξεργασίας τραπεζικών λογαριασμών, η μη έκδοση και η ανακριβής έκδοση εκατόν εξήντα οκτώ (168) φορολογικών στοιχείων συνολικής καθαρής αξίας 3.014.775,11 ευρώ. Επίσης δεν καταχώρησε και δεν συμπεριέλαβε στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος έσοδα συνολικού ποσού 72.231,90 ευρώ.

2. Ιατρός Ε.Σ.Υ., προσαύξησε την περιουσία του κατά 390.791,75 ευρώ χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

3. Ιατρός - γυναικολόγος δεν εξέδωσε Α.Π.Υ. ή άλλο φορολογικό στοιχείο εσόδου συνολικής αποκρυβείσας αξίας 97.000 ευρώ. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

4. Επιχείρηση με χονδρικό εμπόριο κρεάτων, εξέδωσε τριακόσια τριάντα (330) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 11.094.536,18 ευρώ., για ανύπαρκτες συναλλαγές στο σύνολο τους.

5. Επιχείρηση με χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών, εξέδωσε σαράντα τέσσερα (44) πλαστά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 559.580 ευρώ.