Στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προχωρά ο Δήμος Τρικκαίων. Συνολικώς ζητά 35 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων οδηγών, για χρονικό διάστημα 2 μηνών.

Οι θέσεις είναι οι ακόλουθες

-Οδηγοί απορριμματοφόρων   (Δίπλωμα : Επαγγελματικό Γ΄) (8)

-Οδηγοί απορριμματοφόρων (Δίπλωμα : Επαγγελματικό Γ΄& κάρτα ηλεκτρονικού ταχογράφου) (2)

-Οδηγοί απορριμματοφόρων (Δίπλωμα : Επαγγελματικό Ε΄& κάρτα ηλεκτρονικού ταχογράφου) (2)

-Χειριστής Σαρώθρων (Άδεια χειριστή Α΄ΟΜΑΔΑΣ – 4ης Ειδικότητας 4.1 σύμφωνα με το Π.Δ. 113/12 ) ή (Άδεια χειριστή : ΟΜΑΔΑ Ι΄ ΤΑΞΗ Γ΄ σύμφωνα με το Π.Δ. 22/76) 1

-Εργάτες συνοδοί απορριμματοφόρων (20)

-Χειριστής Καλαθοφόρου Οχήματος (Άδεια χειριστή Α΄ΟΜΑΔΑΣ 2ης Ειδικότητας 2.5 σύμφωνα με το Π.Δ. 113/12 ) ή (Άδεια Χειριστή : ΟΜΑΔΑ Γ΄ ΤΑΞΗ Β΄ σύμφωνα με το Π.Δ. 22/76) και άδεια οδήγησης κατ. Γ΄ με ηλεκτρονικό ταχογράφο (1)

-Χειριστής Φορτωτή (Άδεια Χειριστή Α΄ΟΜΑΔΑΣ – 1ης Ειδικότητας 1.5 σύμφωνα με το Π.Δ. 113/12 ) ή (Άδεια Χειριστή : ΟΜΑΔΑ Ε΄ΤΑΞΗ Γ΄ σύμφωνα με το Π.Δ. 22/76 (1)

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών και θα πρέπει να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:

-Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

-Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 

-Υπεύθυνη δήλωση ότι: α) Δεν έχουν το κώλυμα υπέρβασης της 2μηνης απασχόλησης μέσα σε συνολικό διάστημα 12 μηνών: [όπως  αναλυτικά αναφέρεται στο  (άρθρ. 21 παρ. 2 Ν. 2190/1994)] & β) Δεν έχουν το κώλυμα  των άρθρων 5 και 6 του π.δ.164/2004

-Οι αντίστοιχες ανά ειδικότητα ανωτέρω Άδειες μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων με τις αντίστοιχες Άδειες οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική με Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και κάρτα ηλεκτρονικού ταχογράφου οδηγού

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ενδιαφέροντος μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σε αποκλειστική προθεσμία 10 ημερών από 14/3/2015 μέχρι και 23/3/2015), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα γραφεία του Δήμου Τρικκαίων, Τμήμα Προσωπικού & Οργάνωσης (Δ/νση: Ασκληπιού 18, τηλ: 2431351182) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Βαβίτσας Χρήστος.