Ο Δήμος Φαρκαδόνας ενημερώνει για την δημοπράτηση του έργου  "Συντήρηση εσωτερικής οδοποιίας Δήμου Φαρκαδόνας".

H μελέτη αφορά τη συντήρηση και επισκευή των ασφαλτικών οδοστρωμάτων στα σημεία που έχουν καταστραφεί (κυρίως αποκατάσταση λακκούβων).

Η επισκευή θα γίνει σε δρόμους των Τοπικών Διαμερισμάτων του Δήμου Φαρκαδόνας που παρουσιάζουν φθορές.

Ο προϋπολογισμός των εργασιών κατασκευής του έργου ανέρχεται στις 74.400,00 ευρώ. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται το Ε.Ο., τα απρόβλεπτα, η αναθεώρηση και ο ΦΠΑ 24%.

Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 04-02-2021 ημέρα Πέμπτη. Η ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών είναι η 10:00 π.μ. και το σύστημα προσφορών είναι με συμπλήρωση του εντύπου οικονομικής προσφοράς της Υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ.2α τουΝ.4412/2016.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ κατά ποσοστό 100% (Κ.Α. 30-7333.044)

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρκαδόνας.