Παρακάτω παρουσιάζεται η ημερήσια κατανομή των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων και ο αριθμός αναπαραγωγής R (R=reproductive number) για την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Μαζί με την επιδημική καμπύλη παρουσιάζεται και ο κυλιόμενος μέσος όρος επίπτωσης του νοσήματος COVID-19 των τελευταίων 7 ημερών (movingaverageincidence). Για τον αριθμό αναπαραγωγής Rχρησιμοποιήθηκε διάστημα έξι ημερών από την ημερομηνία δήλωσης ως πιθανή ημερομηνία μόλυνσης από τον νέο κορωνοϊό (COVID-19).

Για τις επιδημικές καμπύλες, τους χάρτες και τον αριθμός αναπαραγωγής R χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα έως 31Δεκεμβρίου.

Ο παρακάτω πίνακας και οι χάρτες αποτυπώνουν τη γεωγραφική κατανομή των συνολικών κρουσμάτων και της επίπτωσης COVID-19 από 14 Μαρτίου έως 17Δεκεμβρίου και από 18 έως 31 Δεκεμβρίου ανά Καλλικρατικό Δήμο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με βάση την δηλωθείσα διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του κρούσματος ή τη διεύθυνση προσωρινής διαμονής για τους τουρίστες και άλλους προσωρινά διαμένοντες στην Ελλάδα. Συμπεριλαμβάνονται τόσο κρούσματα με ιστορικό ταξιδίου (“εισαγόμενα”) όσο και κρούσματα με πιθανή εγχώρια μετάδοση.

Χάρτης 1. Κατανομή του συνόλου των κρουσμάτων ανά 100000 κατοίκους από 14 Μαρτίου έως 17Δεκεμβρίου

Χάρτης 2. Κατανομή του συνόλου των κρουσμάτων ανά 100000 κατοίκους από 18 έως 31Δεκεμβρίου

Ο αριθμός αναπαραγωγής (R=reproductive number)τουSARS-CoV-2 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ισούται με 0.71

Ο αριθμός αναπαραγωγής (R=reproductive number) του SARS-CoV-2 στην Π.E.Τρικάλων ισούται με 0.51

Ο αριθμός αναπαραγωγής (R=reproductive number) του SARS-CoV-2 στην Π.Ε. Μαγνησίας ισούται με 0.94

Ο αριθμός αναπαραγωγής (R=reproductive number  )του SARS-CoV-2 στην Π.Ε. Λάρισας ισούται με 0.76

Ο αριθμός αναπαραγωγής (R=reproductive number) του SARS-CoV-2 στην Π.E.Καρδίτσας ισούται με 0.49