Από το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοινώνεται ότι, οι επιτυχόντες στη ΣΜΥ κατά τις πρόσφατες Γενικές Εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καλούνται να καταταγούν τη Δευτέρα  9 Σεπτεμβρίου 2019, και ώρα 07:30 στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (Τρίκαλα), με τα αναγραφόμενα δικαιολογητικά στην αντίστοιχη εγκύκλιο προκήρυξης του διαγωνισμού επιλογής (ΕΔΥΕΘΑ 18/2019).

Οι επιτυχόντες κατά την κατάταξή τους στη Σχολή πρέπει να έχουν μαζί τους τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α.  Φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου.

β.  Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή βεβαίωση διαγραφής, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι σε άλλο ΤΕΙ ή ΑΕΙ.  Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται μέχρι την ημέρα της Ορκωμοσίας.

γ.  Την Αστυνομική Ταυτότητα.

δ.  Διαβατήριο (όσοι έχουν).

ε.  Βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα, στον οποίο ανήκαν, ότι παρέδωσαν το Βιβλιάριο Υγείας-Νοσηλείας ή για τους ανασφάλιστους Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν είναι κάτοχοι αντίστοιχου Βιβλιαρίου.

στ.  Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), σε επίσημο έγγραφο της αρμόδιας ΔΟΥ.

ζ.  Τον Αριθμό Στρατολογικού Μητρώου (ΑΣΜ) οι άρρενες.

η.  Βεβαίωση ΑΜΚΑ (όσοι έχουν) ή προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού που αναγράφει τον ΑΜΚΑ.

θ.  Αντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Τράπεζας, όπου πρώτος δικαιούχος θα είναι ο-η επιτυχών-ούσα και να φαίνεται ο αριθμός και ο IBAN.

ι.  Αριθμό μητρώου ασφαλισμένου (ΑΜΑ) ΙΚΑ (φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ή άλλο επίσημο έγγραφο του ΙΚΑ για όσους έχουν).

ια.  Αντίγραφο-α πτυχίου-ων ξένης γλώσσας (εάν έχουν).

ιβ.  Βιβλιάριο υγείας παιδικής ηλικίας (όσοι έχουν).

Περισσότερες πληροφορίες για τους νέους Σπουδαστές βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Σχολής: https://smy.army.gr